Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Berättelser om det förbjudna: Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935

ISBN: 9789170611971 9789170616976 Year: Pages: 306 Language: Swedish
Publisher: Kriterium
Subject: Gender Studies --- Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2017-07-11 11:01:41
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Same-sex love was forbidden by law until 1944, and in culture it continued to be taboo, but it has always existed there. The prohibition created tensions which art and literature could play with. Narratives about forbidden love show this through well-known authors such as Agnes von Krusenstjerna, Maria Sandel, Karin Boye and Frida Stéenhoff, and less well-known ones like Gertrud Almqvist, Margareta Suber, Lydia Wahlström and the pseudonym Elsa Gille. The book investigates literary narratives about women’s love for women and the ideas about the forbidden contained in them. What strategies did the authors use to get round the ban on the mention of the topic? Are there any utopian visions of how everything could be arranged in a different and better way? And how does the literature relate to other theories about same-sex love?Berättelser om det förbjudna: Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935 (“Stories of the Forbidden: Desire between Women in Swedish Literature 1900–1935”) is a free-standing continuation of Kärlekshistoria: Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur (“Love Story: Desire between Women in Nineteenth-century Literature”, 2008). Together the books span over 100 years of Swedish literary history, making them the most comprehensive study available in the field in Sweden and Scandinavia.Eva Borgström is associate professor of comparative literature and lecturer at the Department of Literature, History of Ideas, and Religion at the University of Gothenburg. She has formerly worked at the National Secretariat for Gender Research and the Department of Gender Studies.

Samkönad kärlek var fram till 1944 förbjuden enligt lag och i kulturen var den tabuerad längre än så, men den har ändå alltid funnits där. Förbudet skapade spänningar som konsten och litteraturen kunde spela med. Berättelser om det förbjudna visar detta genom välkända författare som Agnes von Krusenstjerna, Maria Sandel, Karin Boye och Frida Stéenhoff, liksom mindre kända som Gertrud Almqvist, Margareta Suber, Lydia Wahlström och pseudonymen Elsa Gille. Boken undersöker skönlitterära berättelser om kvinnors kärlek till kvinnor och de föreställningar om det förbjudna som finns i dem. Vilka strategier använde författarna för att komma runt yttrandeförbudet? Finns det några utopier om hur allt skulle kunna ordnas på ett annat och bättre sätt? Och hur förhåller sig litteraturen till andra teorier i tiden om samkönad kärlek? Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935 är en fristående fortsättning på Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur (2008). Tillsammans spänner böckerna över 100 år av svensk litteraturhistoria och utgör därmed den hittills mest omfattande studie på området som finns i Sverige och Norden. Eva Borgström är docent i litteraturvetenskap och lektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat på Nationella sekretariatet för genusforskning och Institutionen för genusvetenskap. "

Sensitive Objects: Affect and Material Culture

ISBN: 9789187675669 9789188168610 Year: Pages: 285 Language: English
Publisher: Kriterium
Subject: Psychology --- Social Sciences --- Ethnology
Added to DOAB on : 2017-07-11 11:01:41
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"The study of affect has become a dynamic field spanning a range of disciplines from psychology over neuroscience to philosophy and cultural studies. Little attention however has been payed to material culture. This book presents an innovative set of ethnographies of the affective relations between people and things. It tackles the sensual experiences of materiality, through taste, sounds, smells and touch that are hard to verbalize or represent in images.Evocative situations are detailed, like for instance the packing of a suitcase at the splitting of a marriage; how people in the besieged Sarajevo were both helped and humiliated by the aid received from abroad; how the parting of objects after the parents’ death may result in siblings never talking to one another again. These ethnographies from Scandinavia, the Balkans and the US, focus on what affects do in everyday life rather than what they are. The volume is also provided with chapters that put the studies of affects in ethnology and anthropology in a wider scholarly frame and discuss theories and methods applied in the book.Sensitive Objects in the first place addresses scholars and students in Ethnology, Anthropology, Sociology and Cultural Studies, as well as other readers interested in affects and emotions, material culture, tourism, innovations, and post-socialism.

I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med den här boken ger sig etnologer och antropologer i kast med det konkreta – tingen och de olika affektiva kopplingar som uppstår mellan människor och den omgivande materiella kulturen. Mängder av kunskap förmedlas via sinnena – smaken, ljuden, lukten och beröringen som är svåra att verbalisera eller förmedla via bilder eller symboler.I Sensitive Objects finns förtätade etnografiska beskrivningar av situationer som t ex hur den kappsäck som en uppriven hustru, en deporterad, – eller varför inte en vanlig resenär – packas full av såväl hopp som förtvivlan; hur ett arvskifte ger ting från föräldrahemmet ett affektionsvärde som kan få syskon och efterlevande att kapa alla band och hellre gå till domstol än börja samtala; eller hur de belägrade invånarna i staden Sarajevo under kriget fick paket med mat och förnödenheter som inte bara lindrade utsattheten utan också ökade känslan av förnedring och vanmakt. I dessa och ytterligare typfall analyseras användbarheten av ett affektivt perspektiv vid förståelsen av relationen mellan människor och tingen omkring dem. Etnografin i boken tar läsaren med till olika delar av Skandinavien, till ett oroligt Balkan och en resa genom södra USA. I tre av bidragen diskuteras också hur affektstudier kan komma till praktisk användning i tillämpade innovationsstudier. Boken inleds med en utförlig diskussion där de affektiva perspektiven sätts in i en etnologisk och antropologisk kontext. Särskilt utrymme ägnas här de metodologiska och teoretiska utmaningar som detta öppnar för.Den här boken är visserligen ett pionjärarbete i sitt slag inom de nämnda disciplinerna, men vänder sig också till forskare och studenter inom sociologi, kultur- och turismstudier, och naturligtvis till en bredare läsekrets med intresse för studiet av känslor, musik, materiell kultur, innovationer och postsocialism. "

Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500

ISBN: 9789173468619 9789173468626 9789173468756 9789173468763 Year: Pages: 270 Language: Swedish
Publisher: Kriterium
Subject: Gender Studies --- History
Added to DOAB on : 2017-07-11 11:01:47
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"In discussions relating to their role during the Middle Ages, women are typically assumed to only have been “pawns in a political game dominated by men”, or to have primarily acted as intermediaries of power. In this book, however, the varying expressions of power are studied by changing the focus from a political and economic exercise of power controlled by men, to an approach based on interaction and communication between the sexes. In this volume, gender is instead interpreted as a total social phenomenon comprising all spheres of medieval society. This approach provides new opportunities to investigate how power operated on different levels within a societal structure. Thus, power is neither seen as emanating from a centre nor as dominated by only one sex. Instead, it is regarded as an all-embracing societal web, woven through threads of mutual dependence between men and women.In this book, scholars belonging to various disciplines, such as history, history of arts and literary history, discuss how cooperation between the sexes found expression in culture, judicial spheres and social organisation. The contributions do not only consider the Nordic countries, but also how gender constructions were affected by, and transformed through, the influence of contemporary cultural, juridical and ideological currents in Europe.

Vanliga uppfattningar i diskussioner om kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de i första hand verkade som förmedlare av makt. I denna antologi studeras dock maktens olika uttrycksformer genom att fokus förflyttas från politisk och ekonomisk maktutövning kontrollerad av män till ett interaktionistiskt synsätt baserat på samspelet och kommunikationen mellan könen. Genom att se på genus som ett totalt socialt fenomen omfattande det medeltida samhällets alla sfärer öppnas möjligheter att undersöka hur makten verkade på olika nivåer inom samhällsstrukturen. Makten betraktas därmed varken som utgående från ett centrum eller helt dominerad av ett kön.I boken diskuterar forskare tillhörande olika discipliner såsom historia, konstvetenskap och litteraturvetenskap hur samverkan mellan könen tog sig uttryck inom kulturen, rättssamhället och den sociala organisationen. Bidragen behandlar inte bara Norden utan även hur könskonstruktioner påverkades och förändrades genom inflytande från samtida kulturella, juridiska och ideologiska strömningar i Europa."

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Author:
ISBN: 9789188168276 9789188168733 Year: Pages: 260 Language: Swedish
Publisher: Kriterium
Subject: Political Science --- Science (General) --- Education --- Agriculture (General) --- History
Added to DOAB on : 2017-07-11 11:01:47
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Scientists, engineers, and a free-choice society is a book about control, largely the governing of children and young people in Sweden and the efforts made to persuade them to choose careers—and identities—in science and technology in the period 1950–2000. It is very much part of an interdisciplinary research tradition in which perspectives taken from the history of science and education are combined with theories from the field of governmentality studies.The book begins by describing a new societal problem that confronted Sweden, like so many other Western countries, in the immediate post-war years, namely a lack of engineers and scientists. The period from the outbreak of the Second World War to the mid fifties saw a new appreciation for scientific research and its application in both the military and civilian sectors. With the reconstruction of Europe and the Marshall Plan at its height in the fifties, technology and science became gradually associated with rising industrial productivity and with economic growth in general.By the sixties this had left national employment policy with some markedly pronounced objectives. By the end of the decade, it was obvious that the determination to increase student numbers in science and engineering ran contrary to other political ambitions, and did not sit well with the right of the individual to freedom of choice in education. The attempt to respect people’s autonomy while at the same time enabling more of them study these particular disciplines shaped a distinct set of strategies that made up the ‘positive exercise of power’—what might also be called liberal governing—in which the main idea was to encourage students to come to science and engineering of their own free will.The book goes on to demonstrate how this strategy of governing through individual autonomy would result in a series of specific measures in the seventies and on, including changes to the curricula and teaching materials, which were matched by activities outside the traditional bounds of learning such as a travelling science shows, advertising campaigns, and the construction of science and technology centres. The book also spells out the sheer reach of this recruitment policy. Many leading figures in Sweden set out to encourage people to become scientists and engineers—these were voices heard not only from government quarters, but also from industry and special interest groups.Scientists, engineers and a free-choice society does not set out to answer the question of how best to set about attracting young people into science and technology; rather, it is concerned with how that question has been answered by others, and what impact their responses have had on power relations between society and the individual, and indeed on the place of science and engineeringeducation in the present.

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle handlar om styrning av framförallt barn och ungdomar i Sverige till att välja naturvetenskap och teknik som utbildning, yrke och identitet mellan åren 1950–2000. Ämnesmässigt befinner sig texten i en tvärvetenskaplig forskningstradition där perspektiv från vetenskapshistoria och utbildningshistoria används tillsammans med teoretisk inspiration från fältet governmentality studies.I boken beskrivs inledningsvis framväxten av en ny samhällelig problembild i Sverige och övriga västvärlden under tidig efterkrigstid, nämligen bristen på ingenjörer och naturvetare. Den period som sträckte sig från andra världskriget krigets utbrott till 1950-­?talets mitt hade sett en ny värdering av vetenskaplig forskning och tillämpning, både från de militära och civila delarna av samhället. I samband med återuppbyggnaden av Europa och den pågående Marshallhjälpen sammankopplades teknik och naturvetenskap alltmer med ökad industriell produktivitet men också med ekonomisk tillväxt.Ovanstående utveckling ledde under 1960-­?talet till att rekryteringspolitiska målsättningar uttalades allt starkare. I slutet av decenniet blev det uppenbart att viljan att höja antalet studerande i teknik och naturvetenskap kom att kollidera med andra utbildningspolitiska ambitioner, framförallt den om individens rätt till ett fritt val av utbildning. I försöken att på samma gång respektera detta självbestämmande och samtidigt skapa fler studerande inom de ovan nämnda disciplinerna växte strategier fram i formen av ett slags ”positiv maktutövning” – vad som också kallas liberalt styre – där den bärande idén var att förmå elever att söka sig till naturvetenskap och teknik av sin egen fria vilja.Boken ger fortsättningsvis prov på hur denna strategi att styra genom individens autonomi frambringade en rad olika specifika påverkanssåtgärder från 1970-­?talet och framåt. Bland dessa återfinns förändrade kursplaner och läromedel, men också insatser utanför den traditionella läromiljön, såsom kringresande vetenskapsshower, reklamkampanjer och uppförandet av teknik-­? och vetenskapscentra. Vad som också framträder i boken är rekryteringspolitikens bredd. Många aktörer i samhället verkade för fler naturvetare och ingenjörer – inte endast på myndighetsnivå utan även inom näringsliv och bland enskilda intresseorganisationer.Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle ger inga svar inte på hur fler ungdomar skall förmås bli intresserade av naturvetenskap och teknik. Snarare handlar boken om hur den frågan besvarats av andra och vilka konsekvenser detta har fått för uppkomsten av nya maktrelationer mellan samhälle och individ, men också för de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarnas positioner i samtiden."

Methods in World History: A Critical Approach

ISBN: 9789187675584 9789188168481 Year: Pages: 254 Language: English
Publisher: Kriterium
Subject: Environmental Sciences --- Law --- Economics --- Archaeology --- History
Added to DOAB on : 2017-07-11 11:02:05
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Interest in world history has never been greater—both among historians and the reading public. Globalization has coaxed historians out of their fixation on all things national, which has characterized historical research since the nineteenth century. But with this new global field of research has come new methodological problems. It is high time that these problems were tackled, if only to develop methods to ensure that world-historical research strives for the same high quality and standards as any other field of historical study.This book addresses all these problems in detail, with a particular emphasis on solutions. The contributors discuss how the progress made in the sciences, which offer unique access to new types of source material, can best be used by the historians of global processes. These are sources that demand an awareness of both their advantages and their drawbacks. The same is true of the secondary sources, which are the basis of most world-historical overviews and syntheses. Primary and secondary sources alike require shrewd handling in a way not seen before. Similarly, the calculations and comparisons essential to world history must be harmonized, and historians have to acknowledge that the information they are working from is often of variable quality and detail. Linguistic and cultural differences must also be analysed systematically whenever historians seek the recurring traits in human history, much as they must be alert to the strong ideological interests that all too often distort scholarly results.Solutions to these and the other methodological problems are hammered out in this book. Whether researchers, students, or interested readers, anyone keen to sharpen their critical thinking about world history will find there is much to take away from this book.

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten och bland historiker. Globaliseringen har bidragit till att historikerna kommit ut ur den fixering vid det nationella som kännetecknat deras forskning ända sedan 1800-­‐talet. Men med den nya globala arenan för forskning följer också nya metodproblem. Det är hög tid att de världshistoriskt orienterade forskarna tar sig an de här problemen och utvecklar metoder, så att de kan arbeta med lika höga kvalitetskrav som annan historieforskning.I den här boken adresseras utförligt en serie sådana problem, och författarna ger förslag på hur de ska lösas. Här diskuteras hur den naturvetenskapliga forskningens framsteg kan utnyttjas för den som vill studera övergripande globala processer med vår tids unikt stora tillgång till helt nya typer av källmaterial. Det kräver en medvetenhet hos historikerna både om de här källornas förtjänster och om deras fällor. Detsamma gäller användningen sekundärlitteratur, som en stor del av de världshistoriska översikterna och synteserna baseras på. Här krävs källkritisk skärpa av ett nytt slag. Här krävs också att de ekonomiska och andra beräkningar och jämförelser som måste till inom världshistorisk forskning harmonieras och att forskarna tar höjd för att den information de bygger på ofta är av olika kvalitet och upplösning. Språkliga och kulturella skillnader måste också analyseras systematiskt när forskarna söker de återkommande dragen i den mänskliga historien. Dessutom måste världshistorikerna ständigt vara uppmärksamma på de starka ideologiska intressen som allt för ofta tenderar att förvrida de vetenskapliga resultaten.Detta och en hel del andra metodproblem diskuteras i den här boken, där det finns mycket att hämta både för forskaren och för studenten, liksom för den historieintresserade läsare som vill skärpa sitt kritiska förhållningssätt till världshistorisk forskning."

Theodore Metochites on the Human Condition and the Decline of Rome: Semeioseis gnomikai 27–60

Author:
ISBN: 9789173468893 9789173468909 9789173469005 9789173468992 Year: Pages: 335 Language: English
Publisher: Kriterium
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2017-07-11 11:02:07
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"A critical edition, with English translation and notes, of chapters 27–60 of the Semeioseis gnomikai (“Sententious notes”), a collection of 120 essays by the Byzantine statesman and scholar Theodore Metochites (1270–1332).The edition is based on three manuscripts, which are briefly presented in the introduction. P (Par. gr. 2003, Paris) and M (Marc. gr. 532, Venice) were both written in the early fourteenth century; E (Scor. gr. 248, Escorial) is a sixteenth-century copy of M.After the edition, with accompanying English translation and notes, the book is concluded with a bibliography and three indexes: of quoted passages, Greek words, and Greek names.Several of the essays in this volume contain laments on the reduced state of the Eastern Roman Empire (Byzantium), and on the vicissitudes of human life and fortune. A group of short essays describe the pleasure of beholding Creation and one of the longest discusses the pros and cons of having been born, i.e. of life."

Riksäpplet : Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp

Author:
ISBN: 9789188661203 9789188168795 Year: Pages: 224 Language: Swedish
Publisher: Kriterium
Subject: History --- Sociology --- Archaeology
Added to DOAB on : 2017-10-11 11:01:56
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Riksäpplet deals with a shipwreck that has a neglected position in the grand narrative of the history of the Swedish navy. The story of its destiny and the missing accounts in scholarly and popular works in history says something about heritage processes within Swedish maritime archaeology. On 5 June 1676 Riksäpplet came loose and adrift from its moorings outside Dalarö Sea fortress. The hull struck a rock and sank. The loss was considered both ignominious and embarrassing and the ship’s fate has been overlooked in all major history books. The rock onto which Riksäpplet sank was named ‘Äpplet’ after the incident, and the wreck itself has become an integrated component of the underwater seascape. As a consequence the wreckage has never enjoyed a proper ‘discovery’ or undergone documentation under the sensational forms that many other famous shipwrecks have, even though they have sunk in more inconvenient places.In Eriksson’s study the official handling of Riksäpplet’s wrecked body is compared to the more wellknown ships Kronan and Svärdet, which both sank during battle only days before. Eriksson draws on different motifs and driving forces behind the study of naval wrecks from the period from his comparison, and the differences are discussed. Riksäpplet has never achieved a prominent position with the romanticising works of history that honour the national heroes and their deeds which are associated with this era of the Swedish Empire. The first half of the book thus sets out to unpack the ideas that have led to the relative disinterest in Riksäpplet in comparison to other shipwrecks. The second half of the book sets out to analyse Riksäpplet from a specific archaeological perspective, with focus on the ship as material culture. Eriksson’s departure is to explore the relatively low budget fieldwork that has been done at the wreck site. He the combines those facts with a survey of the artefacts recovered from the wreck, of which all are kept in museum archives and private collections. This, in addition to his studies of preserved written correspondence concerning the construction of the ship, has brought new insights into seventeenth-century shipbuilding and how the balance between the global political superpowers affected this trade. In this context Riksäpplet has great potential to show how military alliances are materialized through ships’ architecture.

Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp handlar om kulturarvsprocesser inom svensk marinarkeologi. Men boken handlar också om ett skeppsvrak som hamnat en hårsmån utanför den stora vedertagna sjökrigshistoriska berättelsen: regalskeppet Riksäpplet. Den 5 juni 1676 slet sig Riksäpplet från förtöjningarna vid Dalarö skans. Skrovet högg i en klippa och sjönk. Förlisningen kom att betraktas som både snöplig och pinsam och har i efterhand kommit att förtigas i historieböckerna. Klippan bär idag namnet Äpplet och vraket har kommit att bli en integrerad och självklar del av landskapet. Som en konsekvens av detta har vraket inte kunnat påträffas och dokumenteras under de sensationella former som gällt för andra välkända skeppsvrak trots att de förlist på mer otillgängliga platser.I boken jämförs hanteringen av Riksäpplets vrak med de mer välkända regalskeppen Kronan och Svärdet, vilka gick under i strid fem dagar före Riksäpplets förlisning. Utifrån jämförelsen diskuterar Eriksson motiv och drivkrafter som legat till grund för studiet av vrak efter svenska örlogsfartyg från stormaktstiden. Riksäpplet har inte kunnat erövra någon framträdande roll i den romantiserande historieskrivning som lyfter fram nationens hjältar och deras stordåd. Boken första hälft syftar till att synliggöra de mekanismer och drivkrafter som ligger bakom att Riksäpplet prioriterats bort till förmån för undersökningar av andra vrak. Bokens andra hälft ägnas åt att fokusera på ett nytt, mer renodlat arkeologiskt perspektiv på skeppet som materiell kultur. Erikssons utgångspunkt är ett till resurserna tämligen begränsat arkeologiskt fältarbete på vrakplatsen som ändå har genererat stora resultat. Han kombinerar detta med en genomgång av de föremål som genom åren har bärgats från vraket och som finns arkiverade i olika museimagasin och hos privata samlare. Tillsammans med bevarad skriftlig korrespondens kring skeppets byggande väcks nya insikter om 1600-talets skeppsbyggeri och hur detta kunde påverkas av den globala politiska maktbalansen över världshaven. Satt i en sådan kontext har Riksäpplet stor potential att visa hur stormaktens militärallianser materialiserades genom skeppens arkitektur. "

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Publisher

Kriterium (7)


License

CC by-nc-nd (7)


Language

swedish (4)

english (3)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (6)