Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

http://https://www.universitetsforlaget.no/; https://www.idunn.no/

About

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) is one of the leading open access publishers in the Nordic countries. We publish both scholarly monographs and anthologies and a sizeable number of scholarly journals with gold open access. In addition, all journal articles we publish are green open access.
We publish open access books from all academic disciplines, in both English and Scandinavian languages.
All our open access titles, both books and journals, are available on our digital publishing platform, Idunn. We also offer Print on Demand for all our open access books.

Peer review info

Submitted manuscripts are first reviewed by the relevant editorial team at the publisher. Manuscripts that are deemed to be relevant and of sufficient quality are then sent to one or two external and independent peer-reviewers.
Peer review is anonymous. The publisher will make a decision as to whether review should be single blind or double blind in consultation with the author(s).
The publisher makes the final decision as to whether to publish on the basis of the peer-reviewers' recommendations. The publisher is responsible for communicating these recommendations to the author(s).
Peer review is conducted in accordance with the criteria developed by the Norwegian National Board of Scholarly Publishing.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access

License info

All scholarly monographs and anthologies published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) are published under a Creative Commons (CC) licence.
We do not mandate the use of a specific CC licence, but collaborate with authors and editors to find the right licence for the publication in question, taking the needs of authors, funders and other stakeholders into account.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access


Browse results: Found 40

Listing 21 - 30 of 40 << page
of 4
>>
Kunst og konflikt

Authors: ---
ISBN: 9788215032351/9788215032344 Year: Volume: 1 Pages: 272 DOI: 10.18261/9788215032344-2019 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Arts in general
Added to DOAB on : 2019-12-18 12:39:46
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

I denne boken utforsker forfatterne forholdet mellom kunst – visuell kunst, musikk og teater – og konflikter av ulik art, både væpnede konflikter og krig, og mer skjulte eller neglisjerte konflikter. Hva skjer med kunstneriske prosesser, verk og institusjoner i konfliktfylte politiske kontekster? Hvordan kan estetiske erfaringer og ulike kunstarter bidra til at vi forstår og kan håndtere konflikter i vår hyperkomplekse verden i dag? Når blir kunsten selv gjenstand for konflikt? Og hvilken betydning har konflikter i kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser? Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon, men samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen – i bokstavelig eller overført forstand. Denne antologien tar tak i ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» med kunsten som linse og perspektiv i samfunnet. Forfatterne kommer fra ulike kunstfag og forsker på kunst, gjennom kunst og i kunsten. De er kunstnere, kunstpedagoger og forskere og anvender en kontekstuell forståelse av kunst.

Literature and Honour

Authors: ---
ISBN: 9788215029559 9788215029566 Year: Pages: 318 DOI: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:11:18
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

What is honour, and how does it affect our lives? In contemporary Western cultures, honour seems to have lost its dominant role as a key concept for denoting central dynamics of human life, both individually and socially. In the Scandinavian countries, a slow revolution has taken place throughout history from the strong Norse honour culture to the post-war egalitarian and equality-oriented welfare society which appears to be an after-honour culture. What are the reasons for this weakening, and what are its consequences? Are we living with new forms of honour, and what does it mean to live in an after-honour culture? The focal point and chief target of the discussions is literature, primarily Scandinavian, but also other textual expressions. The book is aimed at readers interested in literature, but the topic is interdisciplinary and should therefore appeal to a wider audience. This volume emanates from the project After Honour, initiated by the research group Literature and Affect at Institute of Scandinavian Studies, University of Oslo. The 15 articles are written by scholars from Norway, Denmark and Iceland: Per Thomas Andersen, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Mads B. Claudi, Johanne Walle Jomisko de Figueiredo, Jon Gunnar Jørgensen, Anne-Marie Mai, Thorstein Norheim, Nasim Karim, Jan Erik Rekdal, Peter Simonsen, Simen Syvertsen, Cecilie Takle, Torfi H. Tulinius and Mikkel Bruun Zangenberg.

Keywords

Læring av IKT

Authors: ---
ISBN: 9788215025902 9788215026541 Year: Pages: 194 DOI: 10.18261/9788215025902-2015 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Technology (General) --- Education
Added to DOAB on : 2018-04-11 20:42:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Denne boka presenterer de viktigste resultatene fra ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study). ICILS-undersøkelsen er den første internasjonale, komparative studien av elevers digitale ferdigheter og IKT-bruk. ICILS-studien gjør det mulig å vurdere norske elevers digitale ferdigheter og deres IKT-bruk i forhold til elever i andre land. Undersøkelsen inneholder også spørsmål til elever, lærere, skoleledere og dataansvarlige om forhold knyttet til IKT i skolen. Sammenligning med andre land kan bidra med viktig informasjon til videre diskusjon og sette søkelyset på utfordringer og muligheter. Digitale ferdigheter har fått en sentral plass i Kunnskapsløftet og er blant de grunnleggende ferdighetene i alle fag. I en norsk kontekst er det derfor svært relevant å finne ut om norske elever har utviklet de digitale ferdighetene de trenger for videre deltakelse i utdanning, yrkesliv og samfunnsliv for øvrig. Boka retter seg mot lærere, skoleledere, skoleforskere, studenter, politikere og andre som arbeider med læring og undervisning. Boka er skrevet av ulike forfattere som alle er tilknyttet ICILS-prosjektet. Redaktører er Ove Edvard Hatlevik, forsker ved Senter for IKT i utdanningen, og Inger Throndsen, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Gréta Björk Guðmundsdóttir, Massimo Loi, Rolf Vegar Olsen og Anubha Rohatgi.

Keywords

Modeller

Authors: --- --- --- --- et al.
ISBN: 9788215034386/9788215034393 Year: Volume: 1 Pages: 482
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2019-08-09 13:18:10
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The theme for Fjordantologien 2019 is models, more specifically scientific models. The anthology consists of 22 chapters, with an introductory chapter elaborating the theme. Scientific models can be distinguished from other models in terms of their logical composition. For this volume, the editors have identified seven different types of scientific models that are examined in the contributions: conceptual, iconic, analogue, symbolic, phenomenological, empirical/statistical and empirical. Scientific models serve several purposes, which can be subdivided into four categories: descriptive, explanatory, predictive and supervisory. The contributions to this volume examine phenomena from a range of different perspectives, disciplines, types of models and purposes. The volume is the result of the 2018 Fjord conference in Ålesund, Norway, with 100 participants from the "fjord region" on the Western coast of Norway.

Keywords

Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter

Authors:
ISBN: 9788215027326 9788215027319 Year: Pages: 468 DOI: 10.18261/97882150273262018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Law
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:16:09
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

To kommersielle parter inngår en internasjonal kontrakt. Kontrakten er meget detaljert. Den velger en rett som gir partene mulighet til å regulere de involverte interesser fritt. Videre forplikter den partene til å anlegge eventuelle søksmål ved et utenlandsk verneting, eller den velger voldgift. Alt dette kan gi partene illusjoner om at de eneste kilder som er relevante, er kontrakten selv og den valgte retten. Langt på vei er dette riktig, for partenes vilje står sentralt – spesielt i internasjonal voldgift. Men det finnes begrensninger. Én av disse begrensinger er den såkalte ordre public-innsigelse. Innsigelsen begrenser norske domstolers rett og plikt til å anvende utenlandsk rett samt til å anerkjenne og tvangsfullbyrde utenlandske dommer og voldgiftsavgjørelser. Formålet med denne boken er å konkretisere innholdet i ordre public på det forretningsjuridiske område etter norsk rett. Boken redegjør for de internasjonale og interne rammer og vilkår for å påberope seg ordre public. Deretter drøfter boken innsigelsen med utgangspunkt i ulike rettsområder som er relevante for kommersielle kontrakter: konkurranserett, selskapsrett, kreditorvern, kontraktsvilkår om ansvarsfraskrivelse, arbeidsrett og voldgiftsavtaler ved direkte krav.

Keywords

Ny hverdag?

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031590/9788215031606 Year: Volume: 1 Pages: 281 DOI: 10.18261/9788215031606-2019 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2019-08-12 11:59:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Hva skjer med literacy-praksisene når digital teknologi integreres i skolen? Forskerne i FINNUT-prosjektet RESPONS (Responsive literacy practices in digitalized classrooms) har fulgt fem ungdomsskoleklasser fra 8. trinn høsten 2014 til de gikk ut av 10. klasse våren 2017. Oppmerksomheten er særlig rettet mot lesing, skriving og muntlighet. Hverdagen studeres både fra elevenes, lærernes og skolenes perspektiv. Boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap som gir grunnlag for kloke valg i spenningsfeltet mellom teknologisk innovasjon og faglige og didaktiske kjerneverdier. Bokens redaktører er Mari-Ann Igland fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Dag Husebø og Atle Skaftun fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Øvrige bidragsytere er Nikolaj Frydensberg Elf, Aslaug Fodstad Gourvennec, Åsmund Hennig, Ingrid Nielsen, Morten Njå, Arne Olav Nygard og Siv Ellen Østrem.

Keywords

Offentleg sektor i endring

Authors: --- ---
ISBN: 9788215027715 9788215027722 Year: Pages: 276 DOI: 10.18261/9788215027722-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management --- Social Sciences
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:17:42
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Det er stort endringstrykk i offentleg sektor. Denne antologien drøftar endringar i sektoren, basert på erfaringar, både prinsipielt og frå konkrete studiar. Stikkorda er innovasjon, utviklingsarbeid og læring. Første del av antologien handlar om innovasjon. To av kapitla ser primært på bruken av omgrepet, først i lys av økonomisk historie, deretter i eit litteraturvitskapleg og filosofisk perspektiv. I kapitla som følgjer, blir innovasjon drøfta med utgangspunkt i empiri frå studiar av etablering av tildelingskontor, kommunal organisering og strategiar for språkleg velferd, og dessutan i lys av omgrepet innovasjonsinvasjon. Andre del av antologien tek føre seg ulike former for utviklingsarbeid, der ein ser nærare på institusjonar som Statens helsetilsyn, på samordning av bustadsosialt arbeid i kommunane og korleis utdanningsinstitusjonar kan arbeide for å motivere studentar til å delta i studentutveksling. Siste del av antologien har læring som overordna tema. Her blir ulike delar av utdanningssystemet sett under lupa. Tema som skulebasert vidareutdanning i klasseleiing for lærarar, erfaringar med aktivtetar som skaper læring og trivsel blant studentar, bruk av praksisbasert metode i entreprenørskapskurs og korleis nye kvalifiseringsvegar i barnehagelærarutdanninga har endra studentgruppene, er døme på korleis ulike sider ved utdanningssystemet er i endring. Offentlig sektor i endring er saman med antologien Innovasjon og entreprenørskap eit resultat av Fjordkonferansen 2015.

Keywords

Parlamentets natur

Authors:
ISBN: 9788215028132 9788215028149 Year: Pages: 670 DOI: 10.18261/9788215028132-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Political Science --- Sociology
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:44:27
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Sociology as a discipline is concerned with relationships. The relationship addressed in this book, is the one between society and nature. More specifically, the process of making pollution and the environmental condition relevant for – and in – parliament is used as an analytical prism to gain better understanding of that relationship. Building on theoretical perspectives from pragmatic moral-political sociology developed by Boltanski and Thévenot, the changing valuation of «nature» and «the environment» in Norwegian parliamentary debates is analysed: When and how is nature made a relevant for parliament? How is nature valued in these debates? How are decisions on environmental- and petroleum policy legitimated? What kind of knowledge is made relevant? In what ways have parliamentary debates changed over time and how can we understand these changes? Empirical data is an extensive sample of Norwegian parliamentary debates in the period 1945–2013. The book maps the historical trajectory of the political conflicts on the environmental consequences from industry in Norway, and the petroleum industry in particular. The analysis exposes how the form of valuable nature has changed substantially over time. That is, what makes nature valuable for parliament has changed over time. The changing form of valuable nature also has consequences for how pollution should be avoided and what kind of policy instruments that are considered relevant. In the early 20th century nature was primarily regarded as a robust and unchangeable entity. Starting from the early 1950s this understanding of nature is undergoing impor- 10 GISLE ANDERSEN | PARLAMENTETS NATUR tant changes. Rather than being viewed as a robust entity, nature is to larger extent seen as fragile and should be protected from humans: Nature should be conserved. During the next decades the relevant form of nature to protect is gradually redefined as «the environment». In contrast to the idea of protecting «nature» from humans, pollution was primarily a problem because it harmed the human environment. A significant change occurred during the 1990s. The Norwegian parliamentary debates from this period are characterised by a harsh ecological self-critique. This had several consequences, among them a new environmental statute in the Norwegian Constitution. A new way of valuing nature emerged: What is valued is not nature «itself» but the function that nature has for humans, the conservation of nature understood as a «life supporting production system» for humanity. This view of nature specified the valuation of nature as anthropocentric. Another important dimension of the new way of valuing nature is that it clearly limited what form of nature that should be protected: It is legitimate to pollute and to harm parts of nature, but only as long as one does not threaten the production system that humans depend upon. As long as an activity can go on without diminishing the functional utility of nature for humanity; use, change and destruction of nature can be considered legitimate. This could be understood as a minimum definition of sustainability. These changes are linked to the ways the modern societies today responds to, and tries to control, global environmental change.

Keywords

Playing Outdoors

Authors:
ISBN: 9788215034690/9788215034843 Year: Volume: 1 Pages: 111 DOI: 10.18261/978-82-15-03484-3-2019 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2019-12-18 09:48:35
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book explores the magic of spontaneous play self-organized by children. Outdoor play must be encouraged in kindergarten, in school and in community settings. Today, much of the time and play of children is organized by adults. This book is about the magic of self-organized play. Children express joy and independence in outdoor play. The author takes us along to play venues outdoors, showing us how cliffs, trees and groves are cherished sites of play. The book presents findings from two research projects on outdoor play, one from a kindergarten setting, one from school setting. In her research, Merete Lund Fasting has followed children in their play in the woods, along cliffs, in playgrounds and biking in their near surroundings, providing her with unique insights into the world of play.

Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling

Authors: ---
ISBN: 9788215032276 9788215032290 Year: Volume: 1 Pages: 142 DOI: 10.18261/9788215032290-2019
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2019-03-20 16:01:34
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Denne boken handler om utdanning og læring i praksisfellesskap. Forfatterne presenterer forskning om hvordan lærerutdannere, studenter, grunnskolelærere, barnehagelærere, ledere og eiere av utdanningsinstitusjoner sammen kan fremme læring og kunnskapstilegnelse for den enkelte og for fellesskapet på sine arbeidsplasser. Praksisfellesskap og læringsfellesskap er også prosesser som foregår på universiteter og høgskoler, på skoler og i barnehager, mellom barn, elever, studenter og deres lærere og mellom kolleger. Boken er delt i to deler og inneholder temaer og problemstillinger om hvordan ulike nivåer i utdanningssystemet opplever å bli utfordret av handlingsrommet og styring fra andre deltakere i systemet. Målgruppe er studenter, lærere og forskere i lærerutdanningene, og profesjonsutøvere som lærere og ledere i barnehage og skole.

Keywords

Listing 21 - 30 of 40 << page
of 4
>>