Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

http://https://www.universitetsforlaget.no/; https://www.idunn.no/

About

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) is one of the leading open access publishers in the Nordic countries. We publish both scholarly monographs and anthologies and a sizeable number of scholarly journals with gold open access. In addition, all journal articles we publish are green open access.
We publish open access books from all academic disciplines, in both English and Scandinavian languages.
All our open access titles, both books and journals, are available on our digital publishing platform, Idunn. We also offer Print on Demand for all our open access books.

Peer review info

Submitted manuscripts are first reviewed by the relevant editorial team at the publisher. Manuscripts that are deemed to be relevant and of sufficient quality are then sent to one or two external and independent peer-reviewers.
Peer review is anonymous. The publisher will make a decision as to whether review should be single blind or double blind in consultation with the author(s).
The publisher makes the final decision as to whether to publish on the basis of the peer-reviewers' recommendations. The publisher is responsible for communicating these recommendations to the author(s).
Peer review is conducted in accordance with the criteria developed by the Norwegian National Board of Scholarly Publishing.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access

License info

All scholarly monographs and anthologies published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) are published under a Creative Commons (CC) licence.
We do not mandate the use of a specific CC licence, but collaborate with authors and editors to find the right licence for the publication in question, taking the needs of authors, funders and other stakeholders into account.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access


Browse results: Found 40

Listing 11 - 20 of 40 << page
of 4
>>
Hva gjør lærerstudenter når de studerer?

Authors:
ISBN: 9788215026312 9788215027128 Year: Pages: 256 DOI: 10.18261/9788215026312-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:57:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

De som selv skal bli lærere og undervise andre, hvordan arbeider de med fagets tekster og uttrykksformer i vid forstand? Hvordan leser og skaper de tekster, og hvordan bidrar dette til å utruste dem til å bli gode lærere i fremtidens skole Utgangspunktet for denne boka er forskningsprosjektet DigiGLU som har undersøkt tekstpraksiser og medieringsformer i grunnskolelærerutdanninga (GLU) etter reformen i 2010. Spesielt har forskerne vært opptatt av hvilken rolle digitale medier og multimodale tekster spiller i lærerstudentenes arbeid. Digitale medier byr på nye muligheter for å kombinere skrift med bilder og lyd, for aktiv respons, interaktiv utprøving og sosial samhandling. Det har vært satset stort på digitalt utstyr i høyere utdanning gjennom en årrekke, men arbeidsformene har ikke forandret seg tilsvarende. I denne boka analyserer forfatterne konkrete arbeidskrav og trekker inn studentenes refleksjoner omkring hvordan tekster og medier fungerer i læringsprosesser i ulike fag. Bokas forfattere er alle ansatte ved Universitetet i Agder: professor Elise Seip Tønnessen, førstelektor Nils Rune Birkeland, førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange, førsteamanuensis Gunhild Kvåle, førstelektor Magnhild Vollan og professor Gro-Renée Rambø.

Keywords

Immateriell kapital

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788215028163 9788215028156 Year: Pages: 422 DOI: 10.18261/9788215028163-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management --- Economics
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:08:17
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Temaet for denne boka er immateriell kapital, dvs. kapital som ein ikkje kan ta og kjenna på. Humankapital, sosial og kulturell kapital er alle døme på immateriell kapital, fordi dei representerer varige, ikkje-fysiske storleikar som kan ha ulik nytteverdi. Denne nytten, eller avkastninga, kan både vera av materiell og immateriell karakter. Boka tek for seg immateriell kapital på tre forskjellige område: Del I handlar om tema knytt til migrasjon, der mellom anna utfordringar i samband med arbeidsinnvandring og møte med menneske på flukt frå krig og naud vert løfta fram. Del II handlar om språk og læring, der ulike sider ved språkkultur, læringskultur og idrettskultur vert drøfta. Del III tek for seg ulike typar immateriell kapital knytt til næringsliv og samfunn. Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen i 2016.

Keywords

Inclusive Consumption

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788215031682 9788215031699 Year: Pages: 187 DOI: 10.18261/9788215031699-2019 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2019-03-20 15:46:57
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Consumption plays a powerful role in the social and economic integration of immigrants. Most research on integration has addressed integration through work. Inclusive Consumption adopts a different approach, exploring the inclusive and exclusive potentials of markets and consumption. The book’s chapters cover consumption of food, shelter, clothes, mobile phones, leisure activities, employment agency services, physiotherapy education and health services. The key institutions of the welfare society – private and public markets, work, education, and health – are thereby addressed. The book is aimed at students, researchers and professionals with an interest in broader perspectives on social integration of immigrants. The book’s contributors are drawn from a variety of disciplines: sociology, social anthropology, ethnology, political science, media studies, journalism, social and rural development, social work, nursing, physiotherapy and textile engineering. With this edited collection, the editors and authors hope to expand the horizons of the debate on social integration of immigrants beyond the prevailing focus on the role of work. An inclusive and open definition of the factors relevant for integration will broaden and enrich the production of knowledge, the development of policy instruments and the public understanding of one of our greatest contemporary challenges.

Keywords

India's Democracies

Authors: ---
ISBN: 9788215026893 9788215026886 Year: Pages: 239 DOI: 10.18261/9788215026886-2016 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Ethnology --- Political Science
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:01:09
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Indian democracy has often been characterized as "a puzzle" that "defies theories". But any theory on democratic practice will need to take into account the world's largest democracy. We assert that Indian democracy is maturing with its own practices. Most prominent is its diversity. As a set of institutions, Indian democracy is crafted on to the country's diverse and heterogeneous society, encompassing a great many differing practices. The contributors to this volume investigate democratic practice in different corners of India and at different levels. The differences in political culture and participation between the Centre and the states and among the states themselves reveal the heterogeneous nature of the Indian State. Equally important is the role these differences play in policy making (including foreign policy), and the weight given to them by politicians seeking popular support. Even at the local level we find strikingly diverging perceptions of what democracy means to different groups, and this will help us understand the complexities of popular expectations. These features all form part of the challenges the Indian State faces with increased popular mobilization and democratic participation.

Keywords

Innovasjon og entreprenørskap

Authors: --- ---
ISBN: 9788215027623 9788215027685 Year: Pages: 286 DOI: 10.18261/9788215027623-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:12:48
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Innovasjon og entreprenørskap er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Kapitlene i denne boken har et regionalt perspektiv, men også nasjonal og internasjonal relevans. Første del består av seks kapitler om innovasjon i næringslivet. Ett av kapitlene benytter teoretiske modeller for å evaluere FoUs effekt på samfunnet. Et annet ser på samspillet mellom industri, styresmakter og akademia (Trippel heliks-metaforen) og veien fra metafor til matematisk modell. To kapitler tar for seg entreprenørskap i rurale områder. Det ene ser på betydningen av distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn. I det andre sammenlignes entreprenørskapslysten til avgangselever i videregående skoler i 2001 og 2011/13 i to kommuner på Sunnmøre og i Sogn. Det påfølgende kapitlet handler om produktinnovasjoner, læringsprosesser og hurtige innovasjoner. Bokens siste kapittel handler om adopsjons- og diffusjonsprosesser og hvordan «Balanced Scorecard» har spredd seg. Andre del består også av seks kapitler og tilfører ny kunnskap om innovasjon i helsetjenester i tilknytning til samhandlingsreformen. Kompetanse, samhandling om øyeblikkelig hjelp, palliative pasientforløp, helsefremmende perspektiv i helsesøsterarbeid, kafetilbud til eldre og kvalitetsarbeid er tema. Flere studier viser at kommuner har møtt samhandlingsreformen på en innovativ måte, men studiene avdekker også hindringer for positiv utvikling. Antologien er et resultat av Fjordkonferansen 2015 med 92 deltakere, de fleste fra akademiske miljø i «Fjordregionen».

Keywords

The Internet Soapbox

Authors:
ISBN: 9788215027173 9788215027180 Year: Pages: 147 DOI: 10.18261/9788215027180-2016 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Media and communication --- Sociology --- Political Science
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:34:44
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book reviews Internet research and political theory seeking theoretically "cool-headed" perspectives on the current public political spaces in advanced societies. Aspects of the political theories of Rawls and Habermas are discussed and contrasted with contestation-oriented theories. In light of how the Internet takes part in structurally transforming the public sphere, the book draws on sociological and realist insights in order to encircle a more realist view. It briefly reconsiders such strange bedfellows as sociological systems theory (Niklas Luhmann) and political realism (eg. Bernard Williams). The purpose is not to construct a realist theory of the internet-based public sphere, but to point out central insights on which such a theory can be built.

Keywords

Kampen om vitenskapeligheten

Authors:
ISBN: 9788215030036 9788215030029 Year: Pages: 154 DOI: 10.18261/9788215030036-2018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Sociology --- History --- Migration
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:17:57
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Boken analyserer migrasjons- og integrasjonsforskeres erfaringer med forskningskommunikasjon. Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne å formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes? Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering og identitetsarbeid. Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten. Mette Andersson er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning

Authors:
ISBN: 9788215029450 9788215029467 Year: Pages: 192 DOI: 10.18261/97882150294502018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Computer Science --- Education
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:01:44
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Kan vi arbeide med metodar i skulen utan å trekkje inn innhald og mål? Kva kan digital teknologi gje av pedagogisk meirverdi? Kan tysk danningsteori framleis vere til hjelp til å forstå undervisning og læring? Denne boka handlar om det som skjer når danningsteori møter utfordringane med digital teknologi i skulen og særleg med bruken av mobile einingar (m-læring) i lærarutdanninga. Undervisningstema som er drøfta, er filosofi og etikk, engelsk litteratur og kunst og handverk. Sentrale perspektiv er henta frå den tyske teoretikaren Wolfgang Klafki (1927–2016). Klafkis kategoriale danningsteori blir kritisk drøfta i lys av dagens digitale utfordringar, og mottakinga av teorien hans i norsk pedagogikk og didaktikk blir òg vurdert. Forfattarane argumenterer for at Klafki framleis er aktuell. Eit sentralt poeng for Klafki var at danning er tosidig; ho har alltid både ei formal og ei materiell side. Vi kan ikkje «lære å lære» utan å lære noko. Han peika også på at det konkrete emnet har ei generell side, ein kategori, av større eller mindre danningsverdi. For å kunne velje læringsstoff og metode, må læraren og læreplanmakaren må ha ein fagleg idé om kva dette kan vere.

Keywords

Klar framgang!

Authors:
ISBN: 9788215030258 9788215030241 Year: Pages: 236 DOI: 10.18261/9788215030258-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:21:12
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Denne boken handler om leseferdighetene til elever i 10-årsalderen. I Norge er elevene da på 4. og 5. klassetrinn, og det forventes at de i stadig større grad skal bruke lesing for å lære fag. Hvordan står det til med barnas leseferdigheter? Gjennom leseundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) blir vi kjent med 10-åringenes lesing. I tillegg til å kartlegge hvor godt barna leser, gir PIRLS også viktig informasjon om forhold som påvirker utvikling av leseferdigheter. Hvilken betydning har alder ved skolestart, klassestørrelse, lærerens kompetanse og rektors holdninger? Hvilke forskjeller er det mellom lesekompetansen til gutter og jenter, og hvordan følger skolen opp dem som strever? Og hva skjer når elevene leser digitalt? Siden PIRLS har blitt gjennomført hvert femte år siden 2001, kan vi også studere utviklingen i leseferdigheter over tid. I denne boken presenteres resultatene fra PIRLS 2016. Oppmerksomheten er særlig rettet mot norske forhold. Fordi PIRLS gjennomføres i over 50 land, kan vi også gi et detaljert bilde av hvordan norske elever klarer seg sammenlignet med elever internasjonalt. Bokens redaktør er Egil Gabrielsen, prosjektleder for PIRLS 2016 i Norge. Øvrige bidragsytere er Ingeborg Margrete Berge, Njål Foldnes, Unni Fuglestad, Aslaug Fodstad Gourvennec, Lise Helgevold, Toril Frafjord Hoem, Johanne Hovig, Kjersti Lundetræ, Margunn Mossige, Katrin Schulz-Heidorf, Knut Schwippert, Oddny Judith Solheim, Olaug Strand, Hildegunn Støle og Åse Kari Hansen Wagner. Alle er tilknyttet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger.

Keywords

Kreativ akademisk skriving

Authors: ---
ISBN: 9788215031620/9788215031613 Year: Volume: 1 Pages: 272 DOI: 10.18261/9788215031613-2019 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2019-12-18 11:49:01
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Hva er egentlig kreativ akademisk skriving? Er det en kreativ tanke med skrivingen, en spesiell kreativ prosess mens man skriver, eller er det utviklingen av et kreativt produkt i form av en kreativ akademisk tekst? I denne boka undersøkes disse spørsmålene på kryss og tvers gjennom elleve kapitler. Forfatterne har utfordret seg selv når det gjelder form så vel som innhold: ved å vise populærvitenskapens tekster når de fungerer som best, ved å se nærmere på essayets potensial som tanke og didaktisk ramme, ved å utforske følelsenes betydning for sakprosaen, og ved å vandre gjennom gatene og oppsøke tidsånden. I kreativ skriving er det en leken og utprøvende tilnærming til formen, ikke bare til innholdet, som er metoden for å utvikle tanken. Kreativitet i akademisk skriving er ikke et tilvalg – å skrive i en kreativ modus ligger i kjernen av den vitenskapelige metoden i humanistisk forskning. Denne innsikten er noe av det viktigste humanistisk forskning kan gi videre til andre fagfelt, studenter og allmennheten generelt: at man gjennom skriving kan tenke kreativt i betydningen nytt og verdifullt.

Listing 11 - 20 of 40 << page
of 4
>>