Karolinum Press

http://www.karolinum.cz

About

Charles University joined the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities in 2013. In reaction to this step, Karolinum Press has published all journals as open journals since 2015. In addition, it publishes high-quality open-access books, ensuring their maximum accessibility and world-wide distribution.

Karolinum Press publishes all of their journals as open-access journals, most of which under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Specific license conditions are presented on the websites of individual journals. Thanks to Charles University institutional programs, authors publishing in Karolinum Press journals are exempt from publication fees.

http://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=access

Peer review info

In accordance with the Charles University Publishing Code, all monographs published by Karolinum Press are subject to peer review. We require at least two positive peer reviews for scientific monographs, and at least one of the reviewers must not work for Charles University. The peer review procedure is not anonymous; the author knows the reviewer and the reviewer knows the author. In justified cases, the publishing house may require an additional review.

http://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=access

License info

At Karolinum Press, open-access books are published under the basic license of Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows for the unlimited use, distribution and reproduction of the work provided the author and source have been properly attributed. Other licensing conditions may be granted based on an agreement with Karolinum Press.

http://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=access


Browse results: Found 15

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Aplikovaná lingvistika: příručka pro studenty Bc. studia ČJL

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788024632773 Year: Pages: 95 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33275)
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2020-02-07 14:36:53
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

První česká učebnice zaměřená na oblast aplikované lingvistiky, z jejíhož širokého záběru si vybírá několik klíčových témat: osvojování prvního a druhého jazyka, učení se cizímu jazyku, problematiku chybové analýzy, forenzní lingvistiku a analýzu diskurzu. Publikace čtenáře uvádí do dynamicky se rozvíjející problematiky výstavby akvizičních korpusů a představuje akviziční korpusy, které jsou dostupné pro češtinu. Učebnice je určena pregraduálním studentům lingvistických, filologických a učitelských studijních oborů se zájmem zejména o osvojování jazyka a učení se jazyku a o analýzu diskurzu.

Chapters from Life of Tibetans

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788024644684 Year: Pages: 206 Language: English
Publisher: Karolinum Press Grant: The work was supported by the grant SVV – 2017 – 260421 realized at the Charles University, Faculty of Arts.
Subject: Ethnology
Added to DOAB on : 2020-02-10 16:55:39
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The e-book Chapters from life of Tibetans was written by master and doctoral students of Tibetan Studies as a short overview and tool for bachelor students encountering the Tibetan cultural milieu for the first time, offering insight into Tibetan culture. It summarises the life of Tibetans from birth to death, focusing on important matters of Tibetan culture. Over the course of eleven chapters, the e-book describes childbirth, upbringing, rites of passage (including weddings), family life, work, amusement, examples of annual and religious rituals and death (including funerals). Apart from that, the e-book introduces readers to important Tibetan terminology and recommends literature for further reading on Tibetan subjects.

Keywords

Clinical Biochemistry

Authors: --- --- --- --- et al.
ISBN: 9788024634975 Year: Pages: 426 Language: English
Publisher: Karolinum Press Grant: Klinická biochemie – inovovaná, interaktivní výuka e-learningem, reg. number: CZ.1.07/2.2.00/15.0048
Subject: Biochemistry
Added to DOAB on : 2020-02-07 14:02:16
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Učebnice Clinical Biochemistry ve svých 39 kapitolách pokrývá všechna důležitá témata moderní klinické biochemie. Od preanalytických vlivů na laboratorní vyšetření přes analytické a klinické vlastnosti metod, kontrolu kvality v klinické laboratoři, automatizaci po jednotlivé indikace a interpretace laboratorních testů v diagnostice a sledování různých onemocnění. Cílem je dovést čtenáře k propojení všech aspektů ovlivňujících laboratorní výsledek a jejich kritickému zhodnocení při péči o pacienta. Text je určen především pro pregraduální studenty všeobecného lékařství, avšak jako referenční příručku ji využijí i začínající lékaři všech oborů. Clinical Biochemistry textbook covers in its 39 chapters all important topics of modern clinical biochemistry. From preanalytical influences to laboratory results through analytical and clinical properties of laboratory methods, quality control in Clinical laboratory, automation to indication and interpretation of laboratory tests in diagnosis and follow up of a plenty of diseases. The goal of this publication is to lead a reader to intersection of all aspects that influence laboratory results and to its critical evaluation in taking care about a patient. The text is designed to pregradual students of general medicine. However, also young medical doctors of all medical specializations can use the textbook as a reference guide.

Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study)

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788024645544/9788024646169 Year: Pages: 163 Language: English
Publisher: Karolinum Press Grant: Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World (reg. no.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734)
Subject: Languages and Literatures --- Linguistics
Added to DOAB on : 2020-07-02 12:12:06
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The monograph focuses on the typological differences between the four most widely spoken Romance languages (Spanish, Portuguese, French and Italian) and Czech. Utilizing data from InterCorp, the parallel corpus project of the Czech National Corpus, the book analyses various categories (expression of potential non-volitional participation, iterativity, causation, beginning of an action and adverbial subordination) to discover differences and similarities between Czech and the Romance languages. Due to the massive amount of data mined, as well as the high number of languages examined, the monograph presents general and individual typological features of the four Romance languages and Czech that often exceed what has previously been accepted in the field of comparative linguistics.

Das Entstehen des christlichen Glaubens

Authors:
ISBN: 9788024621128 Year: Pages: 21 Language: German
Publisher: Karolinum Press
Subject: Religion
Added to DOAB on : 2020-02-07 15:01:26
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Autor v německy psané studii klade otázku, co se odehrálo v kruhu Ježíšových přívrženců po Ježíšově ukřižování. Víme, že učedníci Ježíše po jeho zatčení opustili, s největší pravděpodobností odešli zpět do Galileje. Je obecně známou skutečností, že v Jeruzalémě vznikl záhy okruh Ježíšových přívrženců, v němž získal přední postavení Ježíšův rodný bratr Jakub. K tomuto kruhu se posléze připojila z Galileje se navrátivší skupina apokalyptického radikalismu nejbližších Ježíšových učedníků. Odlišného zaměření byla v Jeruzalémě skupina kolem Štěpána. Samostatnou kapitolu tvoří Pavlovo pochopení Ježíšova kříže a vzkříšení, zachycené v Pavlově formuli víry, I. Korintským 15,1-3. Mezi Jakubem a Pavlem došlo posléze k tvrdému sporu o otázku, zda křesťané nežidovského původu jsou povinni dodržovat ustanovení židovského zákona. Kardinální otázka ovšem zní, co se odehrálo v prvních dnech, týdnech, bezprostředně po Ježíšově ukřižování? Autor vyslovuje argumentovanou hypotézu, že zvolání „maranata“ v galilejském kruhu apokalyptických radikálů z Ježíšova nejbližšího okruhu, bylo onou první jiskrou, která dala do pohybu proces vznikání křesťanské víry. Tuto hypotézu argumentuje řadou odkazů, že zvolání bylo známo již v Kumránu, odkud je doloženo v Didaché. To znamená, že nikoli víra ve vzkříšení dala vzniknout očekávání Ježíšova příchodu, návratu, parusie, nýbrž vizionářské očekávání parusie, provázené zvoláním maranata, dalo vzniknout víře ve vzkříšení. V této nejstarší vrstvě nelze ještě označit očekávání parusie jako očekávání druhého Kristova příchodu. Tam očekávání posouvá až Pavel, pro kterého již Ježíšův kříž byl vykupitelským dějstvím poslaného božího Syna. Mottem Fundovy knihy Ježíš a mýtus o Kristu (Praha, Karolinum 2007, 366 stran) je Popperova věta, že i velmi smělé hypotézy, které se nepotvrdily, poponášejí dopředu naše poznání.

Introduction to RNAi and miRNA pathways

Authors:
ISBN: 9788024643724 Year: Pages: 328 DOI: 10.14712/9788024643724 Language: eng
Publisher: Karolinum Press Grant: Literature review of baseline information to support the risk assessment of RNAi-based GM plants (OC/EFSA/ GMO/2015/01-CT 01)
Subject: Genetics
Added to DOAB on : 2020-07-15 08:52:05
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Small RNA pathways or RNA silencing is a group of pathways, which utilize small RNAs as guides for sequence-specific repression. This collection of texts has an origin in a report prepared for the EFSA in 2016 and 2017. The original text was reorganized into twelve chapters, which were reformatted and revised in order to remove copyrighted material from third parties and provide a introductory parts for stand alone chapters. Nine of the chapters focus on small RNA pathways in animals and plants. The remaining three chapters include a general introduction and reviews of important phenomena – off-targeting and extracellular small RNAs.

Melpoména v okovech? Povahokresba ve francouzské tragédii 17. století

Authors:
ISBN: 9788024643304/9788024643960 Year: Pages: 336 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2020-02-07 08:11:04
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Morfologie: příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL

Authors:
ISBN: 9788024628004 Year: Pages: 98 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33275)
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2020-02-10 12:02:44
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Obsahem příručky Morfologie je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny; formální morfologii se věnuje jen obecně, neuvádí paradigmata jednotlivých ohýbacích typů ani popisy nepravidelností ve flexi. V oblasti morfologických kategorií volí spíše formální než sémantický přístup. Do značné míry vychází z obvyklého pojetí morfologie češtiny, tak jak je obsaženo v běžně dostupných mluvnicích a kompendiích (Mluvnice češtiny 2, Encyklopedický slovník češtiny, Příruční mluvnice češtiny a Čeština – řeč a jazyk). Tato příručka má charakter vysokoškolské učebnice; je určena posluchačům povinné přednášky z morfologie, která je součástí studijního plánu bakalářského oboru český jazyk a literatura na FF UK v Praze. This handbook, Morphology, presents a relatively comprehensive description of the functional morphology of contemporary (mainly standard) Czech. Formal morphology is covered only on a general level, without presenting paradigms of inflected types and descriptions of inflection irregularities. As concerns morphological categories, it favours a more formal approach as opposed to a semantic one. To a considerable extent, it is based on the common concept of the morphology of Czech as it is explained in available grammar books and compendia (Mluvnice češtiny 2 [Czech Grammar 2], Encyklopedický slovník češtiny [Encyclopaedia of Czech], Příruční mluvnice češtiny [Handbook of Czech Grammar] and Čeština – řeč a jazyk [Czech – the Speech and Language]). This handbook is a university course book; it is intended for the students of the mandatory morphology class which is included in the bachelor level Czech language and literature programme at the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Philosophy en noir

Authors:
ISBN: 9788024638539/9788024638546 Year: Pages: 381 Language: English
Publisher: Karolinum Press Grant: Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World (reg. no.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734)
Subject: Philosophy
Added to DOAB on : 2020-03-03 11:44:37
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Thought necessarily reflects the times. Following the tragedy of the Holocaust, this fact became ever more clear. And it may be the reason postwar philosophical texts are so difficult to understand, since they confront incomprehensibly traumatic experiences. In this first English-language translation of any of his books, Miroslav Petříček—one of the most influential and erudite Czech philosophers, and a student of Jan Patočka—argues that to exist in the second half of the twentieth century and beyond, Western philosophy has had to rewrite its tradition and its discourse, radically transforming itself. Should philosophy be capable of bearing witness to the time, Petříček contends, this metamorphosis in philosophy is necessary. Offering an original Central European perspective on postwar philosophical discourse that reflects upon the historical underpinnings of pop culture phenomena and complex philosophical schools—including Adorno, Agamben, Benjamin, Derrida, Husserl, Kracauer, and many others—Philosophy en noir is a record of this transformation.

Práce s empirickými daty: příručka pro studenty Bc. studia ČJL

Authors:
ISBN: 9788024628011 Year: Pages: 76 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33275)
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2020-02-10 15:23:31
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>