Tampere University Press

About

Peer review info

PEER-REVIEW PROCEDURE - Tampere University Press Tampere University Press (TUP) was established in 1994

TUP Peer-review Process
TUP will send a manuscript for peer-review to outside experts (minimum 2 persons), selected by editorial board members, if the general editors in their initial evaluation find the book potentially worth publishing. We then approach these external peer reviewers to write a peer review following the 'TUP Review Form'. Editorial board evaluate the reviews and based on the reviews recommends what to do next. Based on this recommendation TUP publishing director makes the final publishing decision.

TUP Editorial Board
http://www.uta.fi/kirjasto/en/tup/information/board.html

TUP Editorial board consists of six professors from different fields of science. Tampere University Press keeps an on line list of the peer-reviewers who have given permission to publish their names. The aim is to provide more transparency in the academic publishing process. Peer-reviewers are usually docents/adjunct professors/professors.

http://www.uta.fi/kirjasto/tup/kustantajasta/arvioitsijat.html

Peer-reviewed Certificate
Tampere University Press has been awarded in the year 2014 among the first scholarly publishers in Finland, the right to use the certificate for guaranteed peer-reviewed content by the Federation of Finnish Learned Societies. The certificate for peer-reviewed content is a trademark registered by the Federation of Finnish Learned Societies (TSV).

More information on the use of the certificate is available in Finnish on the website of TSV

http://www.tsv.fi/en/services/label-for-peer-reviewed-scholarly-publications

License info


Browse results: Found 21

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Eläytymismenetelmä 2017 : perusteema ja 11 muunnelmaa

Authors:
ISBN: 9789520305970 Year: Pages: 249 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Education
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Tampere3 project, general knowledge, multicultural education, relocation of upper secondary school in a university campus, educational institution safety, wellbeing at work, successful recruitment process – these topics are discussed in eleven articles of this publication. The empirical data of these articles was collected during winter 2016-2017. Method of empathy based stories (MEBS) is a method for collecting qualitative data in which respondents write a story based on an orientation text, usually referred to as a frame story or a script. At least two different frame stories/scripts need to be formulated. MEBS data analysis is two-fold: firstly qualitative data analysis is based on the thematic framework of the research, furthermore the analysis imitates an empirical study and highlights the influence of the alteration of one factor in the frame story.MEBS has been utilized increasingly in various research fields in Finland since 1982. MEBS is in principle flexible and easy-to-use method, therefore it can be applied to explore a variety of research questions. The topics researched can be theoretically sophisticated and structured. They can be based on earlier research as well as to solve questions of more pragmatic nature.Despite the ostensible simplicity of using MEBS, many aspects need careful consideration and decisions need to be made especially in the data collection phase. So the last chapter of the publication concentrates on the formulation process of frame stories and data collection in an increasingly digitalized and diversified society.This publication is the first volume of the yearbook series introducing MEBS and research."

"Tampere3-hanke, yleissivistys, maahanmuuttajien koulutus, lukion siirto yliopistokampukselle, oppilaitosturvallisuus, työhyvinvointi, onnistunut rekrytointiprosessi...Näitä kaikkia aiheita käsitellään teoksen 11 tutkimusartikkelissa, joiden empiirinen aineisto on kerätty eläytymismenetelmällä talvella 2016­–2017. Eläytymismenetelmällä tarkoitetaan tiedonhankintamenetelmää, jossa vastaajat kirjoittavat kertomuksen tutkijan antaman, kehyskertomukseksi kutsutun orientaation perusteella. Kehyskertomuksia on aina vähintään kaksi erilaista ja aineisto analysoidaan kahteen kertaan: normaalina tutkimuksen tematiikasta kertovana laadullisena aineistona sekä kokeellisen tutkimuksen asetelmaa imitoiden ja pelkistäen sitä, mikä vastauksissa muuttuu, kun kehyskertomuksessa muutetaan yhtä keskeistä tekijää.Eläytymismenetelmää on käytetty eri tieteenaloilla yhä enenevissä määrin Suomessa vuodesta 1982 alkaen. Menetelmä sopii varsin monenlaisten tutkimusongelmien selvittämiseen joustavuutensa ja eräänlaisen kevytkäyttöisyytensä vuoksi. Aiheet voivat olla teoreettisesti jäsentyneitä ja aiemmasta tutkimuksesta ponnistavia mutta myös käytännön ongelmista inspiroituvia.Näennäisestä helppoudestaan huolimatta menetelmän käyttöön liittyy paljon pohdittavaa ja päätettävää erityisesti aineiston keräämisen vaiheessa. Eläytymismenetelmän käyttöä kehitetäänkin teoksen päättävässä menetelmäartikkelissa siitä näkökulmasta, miten menetelmälle keskeiset kehyskertomukset kannattaa muotoilla ja miten niiden avulla aineisto on kerättävissä digitalisoituvassa ja monikielistyvässä yhteiskunnassamme.Teos on ensimmäinen volyymi eläytymismenetelmää ja sillä toteutettavaa tutkimusta esittelevässä vuosikirjojen sarjassa. "

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen : pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

Authors:
ISBN: 9789520304201 Year: Pages: 277 DOI: 10.26530/OAPEN_628607 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: History --- Environmental Sciences --- Environmental Technology
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"From Stinky History to Fragrant Future. Waste water treatment of the metropolitan area - central decisions on the point of view of Espoo is written by Adjunct Professor, PhD Petri S Juuti. The book examines how water and waste water services started and developed in Espoo from the 1950s to the 2000s.Furthermore, it is discussed what are the challenges of the future looked from the point of view of the professionals of the water sector."

Tässä kirjassa käydään läpi pk-seudun jätevedenkäsittelyn historia ja yhteistyövaiheet aina 1950-luvulta 2010-luvulle asti Espoon näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat: Miksi jätevesien puhdistaminen on keskitetty vain yhteen puhdistamoon? Miksi Espoossa tehdään ylikunnallista yhteistyötä jätevesienpuhdistuksessa? Miten jätevesien puhdistusyhteistyö on alkanut ja muuttunut vuosien varrella? Miksi puhdistetaan naapurikuntien jätevesiä? Millaista keskustelua jätevedet ovat herättäneet menneisyydessä ja millaista tulevaisuutta koskevaa keskustelua niistä on käyty? Oikean strategian toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja osaavaa johtamista. Espoo on voinut historiassa käyttää omien resurssiensa lisäksi vesihuollossa myös naapurikuntien resursseja. Nyt tarkastelukohteena olevan jätevesienpuhdistuksen osalta tämä on tarkoittanut sitä, että naapurikunnat ovat maksaneet osansa ja osin enemmänkin kuin osansa jätevesiensä puhdistamisesta ja varsinkin Suomenojan jätevedenpuhdistamosta. Näiden lisäresurssien turvin historian saatossa kertyneet resurssit ovat mahdollistaneet nykyisen hyvän tilanteen pitkän tähtäimen strategisten päätösten avulla. Näistä strategisista päätöksistä yksi konkreettisin näyttö ovat jätevesiä koskevat sopimukset naapurikuntien kanssa. Sopimukset ja niiden takana olleet päätökset ovat hyvin kaukonäköisiä ja kaikkia osapuolia sitovia. Ne osaltaan mahdollistavat, että valittavana on ollut kehityspolkuja, joita kaikkialla ei ole ollut käytössä. Vuoden 2010 alusta alkaen Espoon vesihuolto on toiminut yhdessä pk-seudun organisaatiossa alueen muiden vesilaitosten kanssa, HSY:n organisaation alaisuudessa.

History of Water Supply and Governance in Kenya (1895-2005) Lessons and Futures

Authors:
ISBN: 9789520300593 9789520300609 Year: Pages: 618 DOI: 10.26530/OAPEN_610992 Language: English
Publisher: Tampere University Press
Subject: Environmental Sciences --- Environmental Technology --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book on the History of Water Development in Kenya transverses through a matrix of infrastructural development, administration, policy, legal and legislation framework, and evolution of various water supply technologies in an inimitably comprehensive approach. The book has carefully constructed the development over one century timeline of water supply and provided the future prediction of the services.The book is a quest to track and understand the origin, the development and sustainability of water supplies within 100 years of its 1st water supply constructed by the railways as the pioneer of water supply in Kenya. It interrogates how the water legislations, policies and administration came to be and what the drivers of water supplies were, when the 1st water reforms mounted and the status of the reform implementation. It elucidates on the role of development partners in influencing the choice of technology, policy and legislative framework.Preparation of this book took fifteen years of passionate research from Kenya National Archives; Kenya Railways; Ministry of Water Development; Colonial archival materials at Rhodes House, Oxford, UK; and the British Institute in Eastern Africa. The research findings have been disseminated in several peer reviewed journals; and several presentations in local, regional and international conferences.Eng Ezekiel Nyangeri Nyanchaga is an Associate Professor, Department of Civil and Construction Engineering, University of Nairobi, Doctor of Technology holder in Civil Engineering, Tampere University of Technology, Finland.Professor Nyangeri is a licensed and practicing consulting engineer with over 35 years of professional experience and over 28 years of academic teaching experience at the University of Nairobi, Kenya.

Keywords

History --- Kenya --- Water Supply

Hoitoonpääsyn hierarkiat : Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla

Authors:
ISBN: 9789514498718 9789514498725 Year: Pages: 419 DOI: 10.26530/OAPEN_594030 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Public Health
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

By analysing access to health services, the book explores the formation of health citizenship in Finland in the twentieth century. The book results in constructing four different historical layers of health citizenship, each of which emphasize different dimensions of accessibility and involve different inclusive and exclusive tensions. By exploring the topical questions of equality in health, the historical analysis makes it possible to broaden our understanding of welfare state.

"Millaisia terveyspalveluita oli saatavilla Suomessa sata vuotta sitten: joutuivatko köyhät ja syrjäseutujen asukkaat tyytymään huonompaan hoitoon? Miten terveyspalvelujärjestelmä loi ja ylläpiti kunnon kansalaisuutta? Entä milloin terveyspalvelut alettiin mieltää kansalaisoikeudeksi?Minna Harjulan tutkimus kuvaa suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän rakentumista 1900-luvulla terveyskansalaisuus-käsitteen näkökulmasta.Teos tarjoaa historiallista perspektiiviä nykypäivän keskustelulle terveyden tasa-arvosta ja hoitoonpääsystä selvittämällä, miten terveyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat muotoutuneet ja muuttuneet. Samalla teos avaa tuoreen näkökulman suomalaisen hyvinvointivaltion rakentumiseen. Alan perusteoksena kirja sopii kaikille terveydenhuollosta ja yhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille."

IDENTITEETISTÄ INFORMAATIOLUKUTAITOON: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija

Authors: --- ---
ISBN: 9789514499197 9789514499203 Year: Pages: 333 DOI: 10.26530/OAPEN_594960 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Information theory --- Education
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Developing independence as a learner is necessary for becoming a lifelong learner in an increasingly changing world. However, an individual without a community and socially shared learning processes is not an ideal for learning the skills for cooperation, creativity, or solving common problems. This book introduces the readers the perspective of identity development to learning processes, and particularly the questions of learning information literacy.The revised national school curriculum 2014 in Finland (implemented from Fall term 2016) emphasizes developing the students’ metaskills for learning. These metaskills can be described as aptitudes and skills for independent knowledge acquisition, problem-solving and creative thinking. This will act as a framework for the book. The contents includes discussion on the concepts of identity and information literacy, and their central role in becoming an independent learner willing to share and learn from others. The book also discusses enhancing the identity development processes and reaching the skilled levels of information literacy. The book is intended for teachers interested in developing pedagogical practices. It will also help pedagogically thinking information professional to develop their instruction and information training. The ideas and frameworks introduced in the book will also be useful for students in education, informatics and other areas which explore issues of identity development and information literacy.

Tavoitteena itsenäinen oppija –identiteetin ja informaatiolukutaitojen vahvistaminen koulutuksessaPeruskoulutuksen uusi, vuonna 2014 vahvistettu opetussuunnitelma korostaa oppimistavoitteena laaja-alaista osaamista – oppijan metavalmiuksia. Kehitys itsenäisenä oppijana luo tiedollista taidollista ja asenteellista perustaa elämän hallintaan yhteiskunnassa, jossa muutokset ovat nopeita ja vaikeasti ennakoitavia.Tämä kirja tarkastelee itsenäisen oppijuuden kahta keskeistä peruspilaria: identiteettiä ja informaatiolukutaitoa (monilukutaitoa). Nämä ovat näyttävästi esillä uuden opetussuunnitelman oppimistavoitteina.Tämä kirja esittelee laajaan tutkimukseen perustuvan näkökulman identiteetin ja informaatiolukutaidon kehittymisen kysymyksiin:• mistä identiteetissä ja informaatiolukutaidossa on kyse?• miksi niiden rooli on niin keskeinen itsenäisen oppijan kehityksessä?• miten itsenäisen oppijan kehitystä voidaan käytännön opetuksessa tukea?Kirja on kirjoitettu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita itsenäisen oppijan kehittymistä tukevista pedagogisista käytännöistä. Se on suunnattu myös pedagogisille informaatikoille, jotka kehittävät informaatiolukutaidon opetusta yhdessä opettajien kanssa. Kirja sopii myös oppikirjaksi kasvatustieteen ja informaatiotutkimuksen koulutusyksiköille.

Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen

Authors:
ISBN: 9789520303440 Year: Pages: 325 DOI: 10.26530/OAPEN_622450 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Medicine (General) --- Political Science --- Social and Public Welfare
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The book called ”Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen”(Humane and effective social- and health management) gathers together vital debate on social and health management and its needs both in current and future organisations. The perspectives presented in the book are networks, structures, interaction, professional expertise, couture of knowledge, meaningfulness of work, competence, diversity and experience. The book is edited by Antti Syväjärvi and Ville Pietiläinen.

Kirja haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen. Teos käsittelee johtamiseen liittyviä uudistustarpeita, mutta myös johtamiseen linkittyviä teemoja kuten verkostoja, rakenteita, vuorovaikutusta, ammatillista asiantuntijuutta, tietokulttuuria, työn mielekkyyttä, kyvykkyyttä, monimuotoisuutta ja kokemuksellisuutta. Inhimillisesti tehokasta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista pidetään helposti ristiriitaisena, koska inhimillinen ja tehokas koetaan usein toisilleen vastakkaisiksi ulottuvuuksiksi. Molemmille on kuitenkin nähtävissä synkroninen tilaus kehittyvässä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teoksessa tarjotaan oivalluksia, kuinka inhimillisyys ja tehokkuus voidaan samanaikaisesti huomioida sosiaali- ja terveysjohtamisessa. Kirja sopii sosiaali- ja terveysalan johtajille, johtajaksi hakeutuville tai johtamista opiskeleville. Kirja koostuu mielenkiintoisista luvuista, joita ovat kirjoittaneet alan tutkijat eri tutkimuslaitoksista painottaen myös käytännön antia johtamiselle. Kirja on syntynyt Työsuojelurahaston, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien rahoittamassa tutkimuksessa.

Kansalaiset kaupunkia kehittämässä

Authors:
ISBN: 9789520306236 Year: Pages: 299 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Sociology
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Urban planning and development are a meeting ground for different experiences and interpretations pertaining to the desireable city, and the ways in which citizens should genuinely be able to participate in the process. This multidisciplinary book explores broadly the question of how to best approach participation today. Instead of aiming at a singular interpretation, the book sets out to develop tools for a better understanding of the different logics behind urban development and citizen participation.The authors explore themes ranging from governmental structures and settings all the way to individual lifeworlds and experiences, and provide several well-founded propositions on what participation is about.The articles give voice to actors from the public sphere, from the third and fourth sectors, as well as to citizens in different social roles and positions. The book serves as a text book in disciplines related to urban development and participation, and as an information source for professionals and citizens interested in the topic."

"Kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa kohtaavat erilaiset kokemukset ja tulkinnat hyvästä kaupungista sekä tavoista, joilla kansalaiset voivat olla prosessissa aidosti mukana. Tässä monitieteisessä teoksessa pohditaan miten osallistumista ja osallisuutta olisi tänä päivänä mielekästä lähestyä. Teoksessa ei tavoitella yhtä oikeaa tulkintaa, vaan luodaan välineitä ymmärtää kansalaisosallistumisen ja kaupunkikehityksen monitahoista logiikkaa.Kirjoittajat tarkastelevat teemoja hallinnon institutionaalisista rakenteista aina yksittäisen ihmisen kokemusmaailmaan saakka ja pohtivat monipuolisesti, mitä osallistuminen ja osallisuus lopulta ovat.Äänensä tuovat esille niin julkishallinnon toimijat, kolmannen ja neljännen sektorin aktivistit kuin erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa olevat asukkaatkin. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi eri tieteenaloille sekä tietolähteeksi osallistumisen kysymysten kanssa työskenteleville ja kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneille kansalaisille."

Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen

Authors:
ISBN: 9789520305000 Year: Pages: 238 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Education
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This compilation approaches educational and educational communities on an exploratory and developing occasion. In times of individuality, efficiency and competitiveness, countermeasures are needed to build community-building practices. Collaboration requires a common language, common understanding, trust and increasingly multilingualism whose importance has been emphasized with new media and virtual communities. When educating and teaching communities understand the importance of the community, through everyday interaction, there are opportunities to establish strong links between the teacher and the learners. If a common curriculum activity is to be developed as a meaningful negotiation of the entire education and teaching community, it also requires interaction and co-operation between different actors.

Tämä kokoomateos lähestyy koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöjä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä painottavana aikana tarvitaan vastavoimana yhteisöjä rakentavia toimintatapoja. Yhteistyön edellytyksenä on yhteinen kieli, yhteinen ymmärrys, luottamus sekä yhä enenevässä määrin monilukutaito, jonka merkitys on korostunut uusien medioiden ja virtuaalisten yhteisöjen myötä. Kun kasvatus- ja opetusyhteisössä ymmärretään yhteisön merkitys, arjen vuorovaikutuksen kautta on mahdollisuuksia luoda vahvistuvia yhteyksiä opettajan ja oppijoiden välille. Jos yhteistä opetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa halutaan kehittää koko kasvatus- ja opetusyhteisön merkitysneuvotteluna, se niin ikään edellyttää keskinäistä vuorovaikutusta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Teoksen ensimmäisessä osassa, Opetussuunnitelma yhteisön työnä, tarkastellaan korkea-asteen ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyön ajankohtaisia kysymyksiä. Opetussuunnitelmatyössä kohtaavat rakenteet ja yksilöt, poliittiset, taloudelliset ja pedagogiset intressit, oppijoiden, opettajien, johdon ja virkamiesten maailmat sekä erilaiset tavat nähdä tieto ja tietäminen, osaaminen ja yhteiskunnan muutokset. Toisessa osassa, Opiskelija yhteisön jäsenenä, keskitytään opintoihin kiinnittymisen, hyvinvoinnin ja mielekkäiden oppimiskokemusten arviointiin, tukemiseen ja kehittämiseen opetusyhteisöissä luoden samalla vaihtoehtoista tulkintaa ja viitekehystä nykyiselle tehokkuutta ja tuloksia korostavalle ajattelutavalle. Kolmannessa osassa, Lukeminen, kirjoittaminen ja monilukutaito koulutuksen yhteisöissä, katsotaan paitsi kirjoittamisen opetuksen historiaan suomalaisessa koulussa mutta pyritään myös ymmärtämään tulevaa ja sitä, mitä lukutaidolla oikeastaan nykyisin tarkoitetaan. Erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen yhteisöissä on olennaista kehittää opetusta askel askeleelta eteenpäin kohti oppijoiden ja opettajien hyvinvoivia ja uutta luovia yhteisöjä. Teoksen nimessä oleva Kehittämisen palat kuvaa kehittämistyön vähittäistä, pienin askelin etenemistä ja yhteisöjen salat puolestaan yhteisöjen monilta osin tiedostamatonta potentiaalia kasvatuksen ja opetuksen kehittämisessä.

Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia : tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstä

Authors:
ISBN: 9789520304614 Year: Pages: 103 DOI: 10.26530/OAPEN_630150 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Social and Public Welfare
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Encounters, breaks and bonds: a study of the mother work in the Supermammat peer groupThis study explores a peer group for mothers, which is presented by the pseudonym Supermammat. The group is a third sector agent, which has served mothers and their children almost three decades. In the Supermammat group mothers get opportunity for carrying out functional programme, taking their children to organized childcare, sharing peer support and receiving professional aid. In addition to weekly meetings, outings, camps and other recreational activities are organized in the group. The aim of the operation is to support motherhood.The objective of the study is to describe practices of supporting mothers in the operation of the Supermammat group. The objective is approached by treating group’s history, current operation and principles directing it together with workers and their job towards supporting mothers participating in the operation of the Supermammat group. However, the study par excellence gives voice to people for whom the group has established. It’s most central aim is to tell what kind of meaning the operation of the group has for mothers. This is ethnographically executed case study, which starting point is to explore restricted research subject by utilizing different perspectives and datas. The core data consists of interviews of mothers participated in the operation of the Supermammat group (N=23) and fieldnotes gathered during participant observation. In addition, interviews of persons worked on the group (N=11) are included in the data. The data gathered is supplemented by the documents from the operation of the group.Research findings indicate that the operation of the group has turned more professional and functionally more various in the course of time. The operation consists of many elements, reaches dozens of mothers annually and requires contribution of several agents. Participating in the operation gets it’s meaning as encounters, breaks and bonds. The group gives an opportunity for encounters forming both peer support and professional aid. At the same time, it constructs a chance of withdrawing from everyday life by producing breaks to mother’s routines. In addition, participating in the operation of the Supermammat group gives space for constructing an affinity, various relationships and connections fastened on the group. "

"Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia: tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstäTämä tutkimus tarkastelee äitien vertaisryhmää, joka esiintyy peitenimellä Supermammat. Kyseessä on kolmannen sektorin toimija, joka on palvellut äitejä lapsineen lähestulkoon kolmen vuosikymmenen ajan. Supermammojen ryhmässä äidit saavat mahdollisuuden toiminnallisen ohjelman toteutukseen, järjestettyyn lastenhoitoon, vertaistuen jakamiseen ja ammatillisen avun vastaanottamiseen. Ryhmä kokoontuu viikoittain, jonka lisäksi järjestetään retkiä, leirejä ja muuta virkistystoimintaa. Toiminnan tavoitteeksi on asetettu äitiyden tukeminen.Tutkimuksen tavoitteena on kuvata käytäntöjä, joilla Supermammojen toiminnassa tuetaan siihen osallistuvia äitejä. Tavoitteeseen vastataan tarkastelemalla ryhmän historiaa, tämänhetkistä toimintaa ja sitä ohjaavia periaatteita sekä työntekijöitä ja tehtäviä, joita he toteuttavat Supermammojen toimintaan osallistuvien äitien tukemiseksi. Ennen kaikkea tutkimus kuitenkin antaa äänen ihmisille, joita varten Supermammojen ryhmä on perustettu. Sen keskeisin päämäärä on kertoa, millainen merkitys ryhmän toiminnalla on siihen osallistuneille äideille.Kyseessä on etnografisesti toteutettu tapaustutkimus, jonka lähtökohtana on rajatun tutkimuskohteen tarkastelu erilaisia näkökulmia ja aineistoja hyödyntäen. Keskeisin osa aineistoa ovat Supermammojen toimintaan osallistuneiden äitien haastattelut (N=23) ja osallistuvan havainnoinnin perusteella kirjatut kenttämuistiinpanot. Aineistoon kuuluu myös ryhmässä työskennelleiden henkilöiden haastatteluja (N=11) ja Supermammojen toiminnasta tuotettuja dokumentteja.Tutkimustulokset osoittavat, että Supermammojen toiminta on ajan kuluessa muuttunut paitsi professionaalisemmaksi myös toiminnallisesti moninaisemmaksi. Toiminta koostuu monista elementeistä, tavoittaa vuosittain kymmeniä äitejä ja vaatii toteutuakseen useiden toimijoiden työpanosta. Siihen osallistuminen saa merkityksensä kohtaamisina, katkoksina ja sidoksina. Ryhmä antaa mahdollisuuden kohtaamisille, joissa rakentuu sekä vertaistukea että ammatillista auttamista. Samalla se luo tilaisuuden arkielämästä irtaantumiselle tuottamalla katkoksia äidin arkeen. Lisäksi Supermammojen toimintaan osallistuminen antaa tilaa yhteenkuuluvuuden tunteen, moninaisten ihmissuhteiden ja ryhmään kiinnittyvien yhteyksien rakentumiselle. "

Kuka oli herra Heinäricki? - piispa Henrikin arvoitus

Authors:
ISBN: 9789520303051 Year: Pages: 204 DOI: 10.26530/OAPEN_621691 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Social Sciences --- Religion --- Linguistics --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The present multidisciplinary study deals with the legendary bishop Saint Henry of Finland ‒ both the historical person and his medieval ecclesiastical cult, as well as the vernacular folk tradition including The Death-lay of Bishop Henry. The book contains an English and Swedish summary.

Kuka oli tarunhohtoinen piispa Henrik, josta Suomen evankelis-luterilainen kirkko katsoo institutionaalisen historiansa alkaneen, vai oliko häntä? Milloin Henrikin ja Lallin väitettyyn kohtalokkaaseen kohtaamiseen johtaneista tapahtumista kertova Piispa Henrikin surmavirsi sepitettiin? Entä oliko piispa Henrikin aikalaiseksi väitetty Ruotsin kuningas Erik Jedvardsson eli Eerik Pyhä ammatiltaan pappi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan filosofian tohtori Mikko K. Heikkilän teos Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus, joka käsittelee monitieteisesti suomalaisittain mm. piispa Henrikiksi ja herra Heinärikiksi kutsuttua kirkonmiestä, Suomen varhaiskeskiajan henkilöistä jälkimaineeltaan ehkä merkittävintä. Teos koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa jäljitetään usean eri tieteenalan metodein monen tutkijan historialliseksi henkilöksi olettamaa piispa Henrikiä. Toisessa osassa käsitellään Pyhän Henrikin pyhimyskultin syntyä ja ajoitusta. Kolmannessa osassa pyritään rekonstruoimaan ja ajoittamaan Piispa Henrikin surmavirreksi kutsuttu vanha suomenkielinen runo(laulu). Kaikissa kolmessa osassa käsitellään myös kirkollisen ja kansanomaisen Henrik-perinteen ajallista kehitystä. Herra Heinärikkiä jäljittäessään Heikkilän teos käsittelee Pohjois-Euroopan varhaiskeskiajan yleis-, kieli- ja kirkkohistoriaa laajemminkin.

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
-->