Amsterdam University Press

http://www.aup.nl

About

Peer review info

Peer Review Procedure Amsterdam University Press after July 2009

A manuscript that qualifies for publication by AUP, is forwarded by the publisher to two members of the appropriate editorial staff council. These two members are requested to suggest each two names of external peer reviewers. We then approach these external peer reviewers to write a peer review following the ‘AUP Review Form’.

If the first two reviews share the same opinion, this opinion will be presented for agreement to the editorial staff council by email. If AUP receives only one review, with either a positive of a negative advice, or if the reviewers have different opinions, the manuscript will be scheduled for the next meeting of the editorial staff council where will be decided whether to publish the book. If the author is asked to revise his/her manuscript, the final manuscript goes back to one of the two ‘first readers’ for approval.

Peer Review Procedure Amsterdam University Press before July 2009

A manuscript that qualifies for publication by AUP, is forwarded by the publisher to all members of the appropriate editorial staff council. Two members (first readers) are requested to look at the manuscript thoroughly. In the next meeting of this editorial staff council, the manuscript is discussed and the council advises the publisher whether AUP should publish the book. If the author is asked to revise his/her manuscript, the final manuscript goes back to one of the two ‘first readers’ for approval. If the council doesn’t deem itself appropriate to review the manuscript, it is sent out to at least one external peer reviewer, and that (written) peer-review is discussed in the next meeting of the council, after which the council advises the publisher on acceptation of the manuscript.

License info

AUP proposes to publish all contributions, including the supplemental data, under a Creative Commons (CC) license. This license form is designed for publications on the Internet. The CC organization is a nonprofit organization dedicated to expanding the range of creative works available for others to build and share. The organization has developed several copyright licenses that are better known as CC licenses. The CC license is currently the best type of license which allows the combination and open access paper book edition.

With these licenses, authors / creators themselves indicate and communicate which rights they want to keep, and which rights they waive for the benefit of recipients or other creators. For a number of open access databases to be included, there should be under a CC license to be published. AUP uses the following license as a default form for online publications: Attribution Non-Commercial No Derivatives.


Browse results: Found 302

Listing 1 - 10 of 302 << page
of 31
>>
'Indisch is een gevoel'.De tweede en derde generatie Indische Nederlanders

Authors:
Book Series: Solidariteit en Identiteit ISBN: 9789089641250 Year: Pages: 424 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Sociology
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten. Voelen die zich eigenlijk nog Indisch? In ‘Indisch is een gevoel’ vertellen de volwassen kinderen en kleinkinderen van de Indische immigranten, de tweede en derde generatie, over hun leven. Ze gaan vooral in op wat ze van huis uit aan Indische bagage hebben meegekregen en wat Indisch-zijn voor hen betekent. Het boek bevat veel inzichtgevende citaten uit hun openhartige verhalen én een fotokatern in kleur door Fanny van der Linden.

'My Name Is Not Natasha' : How Albanian Women in France Use Trafficking to Overcome Social Exclusion (1998-2001)

Authors:
Book Series: IMISCoe Dissertations ISBN: 9789053567074 Year: Pages: 324 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Migration --- Philosophy
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book challenges every common presumption that exists about the trafficking of women for the sex trade. It is a detailed account of an entire population of trafficked Albanian women whose varied experiences, including selling sex on the streets of France, clearly demonstrate how much the present discourse about trafficked women is misplaced and inadequate. The heterogeneity of the women involved and their relationships with various men is clearly presented as is the way women actively created a panoptical surveillance of themselves as a means of self-policing. There is no artificial divide between women who were deceived and abused and those who "choose" sex work; in fact the book clearly shows how peripheral involvement in sex work was to the real agenda of the women involved. Most of the women described in this book were not making economic decisions to escape desperate poverty nor were they the uneducated naïve entrapped into sexual slavery. The women's success in transiting trafficking to achieve their own goals without the assistance of any outside agency is a testimony to their resilience and resolve.

Dit boek is een gedetaillerd onderzoek naar een groep Albanese vrouwen werkzaam in de seksindustrie in Parijs. My Name is Not Natasha laat zien hoe deze vrouwen, gedwongen of bewust 'gekozen' voor het beroep, allerminst het slachtoffer zijn van een economisch uitzichtloze situatie. Ze zijn evenmin naïve laagopgeleide vrouwen, onder valse voorwendselen de seksslavernij ingelokt. Dit boek laat zien dat ze zonder hulp van buitenaf weerbaar zijn en hun eigen doelen weten te bereiken. Het is een getuigenis van hun veerkracht en zelfredzaamheid.

Aan het buitenland gehecht : Over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid

Authors: --- --- --- --- et al.
Book Series: WRR Rapporten ISBN: 9789089643018 Year: Pages: 176 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Political Science
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Also available in English "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World Few other countries are so interrelated with the world around us in political, economic, and social respects as the Netherlands. This means that the Dutch government needs to be alert in its response to the risks and opportunities presented by a rapidly changing world. Addressing this issue, the Scientific Council for Government Policy (wrr) offers some reflections in this report, guided by the question how the Netherlands can develop a foreign policy strategy that matches the changing power relations in the world and the radically changed character of international relations. The answer to this question is a reorientation. This means making transparent choices, making smarter use of Europe as our dominant arena, and, finally, choosing an approach that makes better use of the growing role of non-state actors. The report's recommendations not only underline the necessity of reorientation but also show how this could be accomplished in practice.

Ook verschenen in het Engels "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het buitenlandbeleid. De wereld om ons heen is onderhevig aan veranderende machtsverhoudingen, wordt bevolkt door andere spelers dan in het verleden, en wordt gekenmerkt door een sterkere verknoping van nationale en internationale vraagstukken. Dit vraagt om nieuwe antwoorden, om een heroriëntatie op het buitenlandbeleid. Het rapport wordt op 30 november namens de regering in ontvangst genomen door de minister van Buitenlandse Zaken, dr. U. Rosenthal. Het rapport stelt vast dat de internationale betrekkingen radicaal van karakter zijn veranderd. De vertrouwde afbakening tussen binnen- en buitenland vervaagt steeds verder, met name in Europa. Een groot deel van de Nederlanders ervaart dit evenwel nog anders. Tegelijkertijd neemt hun onzekerheid over de positie van Nederland in de wereld toe, mede door de recente financiële crisis. Het WRR-rapport bepleit een strategischer aanpak van de buitenlandpolitiek en schetst daarvoor een afwegingskader. Hiermee kunnen duidelijke keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op beleidsterreinen waarop Nederland sterk is en zich langere tijd wil profileren, zoals water, voedsel, of internationaal recht. De keuzes moeten ertoe bijdragen dat het profiel, de zichtbaarheid en de invloed van Nederland worden vergroot. Door in het buitenlandbeleid de samenhang tussen nationale en internationale belangen sterker te benadrukken, zal dat beleid in eigen land op ruimere steun kunnen rekenen, verwacht de WRR. De nieuwe aanpak zal er volgens de WRR toe leiden dat de algemene buitenlandstrategie een zaak van de gehele ministerraad wordt. Deze aanpak impliceert geen herijking of ontkokering van het buitenlandbeleid. Het vraagt een andere benadering, een andere houding. De Europese Unie is en blijft voor Nederland de meest dominante arena voor internationale samenwerking. Wie zijn doelen in het buitenlandbeleid wil bereiken, moet juist hier invloed uitoefenen, juist hier excelleren om zijn nationale belangen te realiseren. Volgens de WRR vergt dit een antwoord op de vragen: in wat voor Europa willen wij leven en hoe kunnen we onze invloed aanwenden om dit Europa naar vermogen mee vorm geven? Daarbij zou het passen wanneer ons land de praktijk van de ons omringende landen volgt en de minister-president daadwerkelijk tot eerstverantwoordelijke voor het EU-beleid aanwijst, aan het hoofd van het 'ministerie van Algemene en Europese Zaken'. Een strategischer buitenlandbeleid vraagt om een adequate uitvoering. Naast organisatorische aanscherpingen, kunnen bestaande instrumenten beter worden benut. Zo meent de WRR dat het postennet van diplomatieke vertegenwoordigingen in de wereld niet gebaseerd moet zijn op vaste reflexen, maar een afgeleide dient te zijn van een heldere strategie. Tevens zijn nieuwe vormen van samenwerking met andere landen noodzakelijk, waarbij ook nadrukkelijk ruimte en erkenning ontstaan voor samenwerking met niet-statelijke actoren zoals bedrijven, ngo's en belangenorganisaties. Kortom: de WRR bepleit in de buitenlandse politiek strategisch-inhoudelijk scherp te kiezen, te streven naar excellentie binnen Europa en een faciliterend medespeler te worden in de wereld van niet-statelijke actoren. Tevens zijn in het kader van dit onderzoek gepubliceerd: "http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5464">WRR-webpublicatie nr. 43, Internationalisering en Europeanisering van strafrechtelijke rechtshandhaving in Nederland, dr.mr. A. van den Brink "http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5302">WRR-webpublicatie nr. 42, Het Nederlandse veiligheidsbeleid in een veranderende wereld, drs. M.H. Klem

Acquisition and Loss of Nationality|Volume 1: Comparative Analyses : Policies and Trends in 15 European Countries

Authors:
Book Series: IMISCoe Research ISBN: 9789053569207 Year: Pages: 448 DOI: 10.5117/9789053569207 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Science (General)
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Nationality and citizenship have been subjects of stormy policy debates in many EU countries in recent years. Concerns over the integration of immigrants, but also attempts to forge links with emigrants, have led to changes in the laws regulating loss and acquisition of nationality and citizenship. This title outlines the research conducted by a team of 30 researchers into the nationality laws and their implementation in 15 EU member states. Acquisition and Loss of Nationality - Volume 1 presents the results of a systematic comparative analysis. It uses a novel methodology that permits a detailed comparison how nationality can be acquired or lost across all 15 countries. The results show divergent trends towards liberalization in some countries and new restrictions of access to nationality in others. The book examines the impact of international and European law, presents statistical data on naturalization and assesses administrative practices. Although the European Union has no formal competence in regulating nationality, the nationality laws of member states are linked to each other via the common citizenship of the Union. Member States should therefore agree on common norms for their nationality laws. The book contains detailed policy recommendations based on the idea that stakeholders in the political community should be given access to nationality. Studies of each country's nationality law are published separately in "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569214"> Volume 2. Additional material including detailed statistics and further comparative analyses of legal regulations of nationality is available at "http://www.imiscoe.org">www.imiscoe.org. Volume 1 & 2 are also available as a set, "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498&l=2">click here for more information. This is the most comprehensive comparative study of the legal status of nationality so far and it will become an indispensable source of reference for further research. For more information see: "http://www.imiscoe.org/natac/">http://www.imiscoe.org/natac/

Nationaliteit en burgerschap zijn recent in verschillende Europese landen een omstreden beleidsveld geworden. Zorgen over de integratie van immigranten, maar ook pogingen om de banden met emigranten te verstevigen hebben geleid tot wetswijzigingen ten aanzien van het verkrijgen of verliezen van nationaliteit. Een team van 30 onderzoekers heeft de nationaliteitswetgeving en implementatie in de lidstaten (pré 2004) onderzocht. In Volume 1 worden de resultaten van een systematisch vergelijkende analyse gepresenteerd. Er wordt een vernieuwende methodologie gebruikt die een gedetailleerde vergelijking van verwerving en verlies van nationaliteit mogelijk maakt. De resultaten laten zien dat er divergente trends richting liberalisering in sommige staten zichtbaar zijn en restrictieve trends in andere landen. Dit boek onderzoekt de invloed van internationale en Europese wetgeving, presenteert statistische gegevens over naturalisatie en beschrijft bureaucratische procedures. Ondanks het feit dat de EU geen formele competentie heeft in het reguleren van nationaliteitswetgeving zijn de lidstaten met elkaar verbonden door het burgerschap van de Europese Unie. Lidstaten zouden daarom overeenstemming dienen te bereiken over gedeelde normen voor hun nationaliteitswetgeving. Dit boek bevat gedetailleerde beleidsaanbevelingen gebaseerd op het idee dat betrokkenen in een politieke gemeenschap toegang tot de nationaliteit moeten hebben. Dit is de meest omvattende comparatieve studie naar de juridische status van nationaliteit tot nu toe en is daarmee een onmisbaar referentiekader voor toekomstig onderzoek. Studies van de afzonderlijke nationaliteitswetgevingen zijn gepubliceerd in "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569214"> Volume 2. Aanvullend materiaal , inclusief gedetailleerde statistieken en verdere vergelijkende analyses van wettelijke regelingen is verkrijgbaar op "http://www.imiscoe.org">www.imiscoe.org.. Beide delen zijn ook als set beschikbaar. "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498">Klik hier voor meer informatie Kijk ook op: "http://www.imiscoe.org/natac/">http://www.imiscoe.org/natac/

Acquisition and Loss of Nationality|Volume 2: Country Analyses : Policies and Trends in 15 European Countries

Authors:
Book Series: IMISCoe Research ISBN: 9789053569214 Year: Pages: 588 DOI: 10.5117/9789053569214 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Science (General)
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Nationality and citizenship have been subjects of stormy policy debates in many EU countries in recent years. Concerns over the integration of immigrants, but also attempts to forge links with emigrants, have led to changes in the laws regulating loss and acquisition of nationality and citizenship. This title outlines the research conducted by a team of 30 researchers into the nationality laws and their implementation in 15 EU member states. "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569214&l=2"> Volume 2 of this study presents detailed studies of each country's nationality laws, their historical background and current provisions. It is a companion to "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569207&l=2">volume 1 which contains comparative analyses based on a novel methodology that permits a detailed comparison how nationality can be acquired or lost across all 15 countries. The results show divergent trends towards liberalization in some countries and new restrictions of access to nationality in others. "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569207&l=2">Volume 1 also examines the impact of international and European law, presents statistical data on naturalisation and assesses administrative practices. Although the European Union has no formal competence in regulating nationality, the nationality laws of member states are linked to each other via the common citizenship of the Union. Member States should therefore agree on common norms for their nationality laws. Volume 1 contains detailed policy recommendations based on the idea that stakeholders in the political community should be given access to nationality. In addition to the two volumes, detailed statistics and further comparative analyses of legal regulations of nationality are available at "http://www.imiscoe.org">www.imiscoe.org. Volume 1 & 2 are also available as a set, "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498&l=2">click here form more information. This is the most comprehensive comparative study of the legal status of nationality so far and it will become an indispensable source of reference for further research. For more information see: "http://www.imiscoe.org/natac/">http://www.imiscoe.org/natac/

Nationaliteit en burgerschap zijn recent in verschillende Europese landen een omstreden beleidsveld geworden. Zorgen over de integratie van immigranten, maar ook pogingen om de banden met emigranten te verstevigen hebben geleid tot wetswijzigingen ten aanzien van het verkrijgen of verliezen van nationaliteit. Een team van 30 onderzoekers hebben de nationaliteitswetgeving en implementatie in de lidstaten (pré 2004) onderzocht. Volume 2 van deze studie presenteert gedetailleerde studies de nationaliteitswetgeving van de verschillende landen, de historische achtergrond en de huidige regelingen. Het gaat vergezeld met "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569207">Volume 1 dat vergelijkende analyses bevat van een nieuwe methodologie die een gedetailleerde beschrijving bevat over hoe nationaliteit kan worden verworven of verloren in alle 15 landen. De resultaten leggen divergerende trends bloot richting liberalisering in sommige landen en nieuwe restricties van toegang tot nationaliteit in andere landen. "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569207">Volume 1 van deze studie onderzoekt de invloed van internationale en Europese wetgeving, presenteert statistische gegevens over naturalisatie en beschrijft bureaucratische procedures. Ondanks het feit dat de EU geen formele competentie heeft in het reguleren van nationaliteitswetgeving zijn de lidstaten met elkaar verbonden door het burgerschap van de Europese Unie. Lidstaten zouden daarom overeenstemming dienen te bereiken over gedeelde normen voor hun nationaliteitswetgeving. Dit boek bevat gedetailleerde beleidsaanbevelingen gebaseerd op het idee dat betrokkenen in een politieke gemeenschap toegang tot de nationaliteit moeten hebben. In aanvulling op de twee volumes zijn gedetailleerde statistieken en verdere vergelijkende analyses van wettelijke regelingen verkrijgbaar op "http://www.imiscoe.org">www.imiscoe.org. Beide delen zijn ook als set beschikbaar. "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498">Klik hier voor meer informatie Kijk ook op: "http://www.imiscoe.org/natac/">http://www.imiscoe.org/natac/

Across Space and Time. Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Perth, 25-28 March 2013

Authors:
ISBN: 9789089647153 Year: DOI: 10.5117/9789089647153 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Archaeology
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This volume presents a selection of the best papers presented at the forty-first annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. The theme for the conference was "Across Space and Time", and the papers explore a multitude of topics related to that concept, including databases, the semantic Web, geographical information systems, data collection and management, and more.

Actuele bestaansonzekerheid (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Authors:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 14 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Sociale zekerheid dient de bestaanszekerheid te garanderen. Maarbestaanszekerheid is een steeds groter begrip geworden, dat ook temaken heeft met vraagstukken van identiteit en veiligheid. Door grotemigratiebewegingen veranderde in relatief korte tijd, vooral in de grotesteden, de samenstelling van de bevolking. Daarnaast werd veiligheid eensteeds groter thema, enerzijds door de reële toename van de problemen,anderzijds door een groeiend maatschappelijk onbehagen. De zekerheidvan het bestaan is niet alleen een materiële kwestie, maar heeft steedsmeer te maken met het wegvallen van (veronderstelde) vanzelfsprekendheden.Daarbij is de afstand tussen publieke sector en burgers gegroeid.Het komt erop aan de zekerheid weer meer rond burgers te organiseren.De vervreemdende werking van de instituties zal moeten worden omgezet in nieuwe arrangementen van kleine zekerheden.

After the Break : Television Theory Today

Authors:
Book Series: Televisual Culture ISBN: 9789089645227 Year: Pages: 204 DOI: 10.26530/OAPEN_445119 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Media and communication
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Television as we knew it is irrevocably changing. Some are gleefully announcing the death of television, others have been less sanguine but insist that television is radically changing underneath our eyes. Several excellent publications have dealt with television's uncertain condition, but few have taken the specific question of what television's transformations mean for the discipline of Television Studies as a starting point. The essays collected in this volume aim to fill this void. Two fundamental questions string the various contributions together. First, is television really in crisis or is the present not so extraordinary when revisiting television's development? Second, should we invent new theoretical concepts or are our old ones still perfectly relevant? To answer such questions the authors in this volume take up diverse case studies, ranging from the academic series Reading Contemporary Television to Flemish Fiction, from nostalgic programming on broadcast television to YouTube, from tell-sell television shows to public television art in the 1980s.

Over de onzekere toestand waarin het medium televisie zich bevindt zijn verschillende publicaties verschenen, slechts weinigen hebben zich de vraag gesteld wat deze veranderingen betekenen voor de televisiewetenschap. De auteurs van After the Break gaan in op de gevolgen voor dit vakgebied. Zit het medium echt in een crisis, of is de huidige situatie helemaal niet zo bijzonder als men naar de ontwikkeling kijkt die televisie door de jaren heen heeft ondergaan? En moeten er nieuwe theoretische kaders bedacht worden om het huidige medium te beoordelen, of zijn onze oude kaders nog relevant?

Keywords

Motion pictures --- Film

Aftershocks : Economic Crisis and Institutional Choice

Authors: --- ---
Book Series: WRR ISBN: 9789089641922 Year: Pages: 288 DOI: 10.5117/9789089641922 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Economics
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Aftershocks was written in the midst of the deepest economic crisis since the Great Depression. Although it would be premature to presume to identify the repercussions of the crisis, it is clear that it will have profound aftershock effects in the political, economic, and social spheres. The book contains essays based on semi-structured interviews with leading scholars, European politicians and representatives from the world of business. They reflect on the origins of the crisis as well as the possible social, economic, and political transformations it may engender.

Aftershocks werd geschreven op het hoogtepunt van de grootste economische crisis sinds de grote depressie. Hoewel het voorbarig zou zijn aan te nemen dat de gevolgen van de crisis al in volle omvang duidelijk zijn, is het overduidelijk dat zij ingrijpende effecten zal hebben op politiek, economisch en sociaal gebied. Het boek bevat essays gebaseerd op interviews met vooraanstaande geleerden, Europese politici en vertegenwoordigers uit de wereld van het bedrijfsleven. Zij vertellen over de oorsprong van de crisis, maar ook over de mogelijke sociale, economische en politieke veranderingen die zij zal voortbrengen. Deze reflecties laten zien dat terugkeer naar de oplossingen voor de crisis van de jaren 1980 en 90, noch de herinrichting naar voorbeeld van de jaren 1950 en 60 de oplossingen bieden die wij nodig hebben om op binnenlands of mondiaal niveau deze crisis aan te pakken. Nodig blijkt namelijk dat de rol van de overheid en politieke soevereiniteit opnieuw uitgevonden moet worden om zo de crisis het hoofd te kunnen bieden. Een selectie uit de bijdragen: - Econoom Willem Buiter (LSE) spoort ons aan de unieke kansen die de crisis biedt om markten opnieuw te reguleren niet voorbij te laten gaan. Als nationale en internationale beleidsmakers niet nu handelen, bestaat het gevaar dat de instabiliteit van vóór de crisis terugkeert. - Politieke wetenschapper Suzanne Berger (MIT) laat zien wat de nationale ruimte voor sociale en economische verandering is in een langere periode van lage groei. - Oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors ziet in de crisis een verkapte zegen. Een periode van lage groei dwingt politici te zoeken naar andere succesindicatoren dan het bruto nationaal product, zoals op het gebied van milieu en welzijn. - Econoom Barry Eichengreen (Berkeley) zet de huidige crisis af tegen de Grote Depressie van de jaren dertig en de stagflatiecrisis van de jaren zeventig. Ook schetst hij de politieke en economische voorwaarden voor herstel. - Politieke wetenschapper Peter A. Hall (Harvard) stelt dat de crisis bij uitstek ook een politiek probleem is: de staat moet op zoek naar nieuwe legitimiteit. - Econoom Dani Rodrik (Harvard) pleit voor een 'kapitalisme 3.0' dat economische globalisering en nationale diversiteit met elkaar in balans brengt. - Socioloog Richard Sennett (LSE) vindt dat de crisis de morele superioriteit van het vrije-marktdenken heeft ondermijnd maar tegelijkertijd kansen biedt voor een betere verdeling van welvaart en welzijn. Deze, en nog veel meer kwesties komen aan bod in essays van Tony Atkinson, Nancy Birdsall, Amy Chua, Amitai Etzioni, Paul de Grauwe, Anthony Giddens, André Sapir, Mark Elchardus, Jean-Paul Fitoussi, Charles Maier, Dominique Moïsi, Stephen Roach, Maria João Rodrigues, Helmut Schmidt, David Soskice, Fritz Scharpf en Loukas Tsoukalis. Aftershocks wordt ingeleid door Anton Hemerijck. Het boek sluit af met een beschouwing van Ben Knapen.

Keywords

Economics --- Economie

AIDS, Intimacy and Care in Rural KwaZulu-Natal : A Kinship of Bones

Authors:
Book Series: Care & Welfare ISBN: 9789089643599 Year: Pages: 256 DOI: 10.26530/OAPEN_408875 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Sociology --- Public Health --- Internal medicine --- Social Sciences
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In 2003-2006, Patricia Henderson lived in the South African province of KwaZulu-Natal where she recorded the experiences of people living with HIV/AIDS. In this illuminating study, she recounts the concerns of rural people and explores local repertoires through which illness was folded into everyday life. The book spans a period when antiretroviral medication was not available, and moves on to a time when the treatment became accessible. Hope gradually became manifest in the recovery of a number of people through antiretroviral therapies and 'the return' of bodies they could recognise as their own. This research implies that protracted interaction with people over time, offers insights into the unfolding textures of everyday life, in particular in its focus on suffering, social and structural inequality, illness, violence, mourning, sensibility, care and intimacy.

Dit boek beschrijft hoe hiv/aids onderdeel werd van het leven van de bevolking van het bergachtige Okhahlamba in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal. In deze verhelderende studie laat Henderson zien welke gevolgen de ziekte had - en nog steeds heeft - voor volwassenen en kinderen en op welke verschillende manieren men antwoord probeerde te geven op de verwoestende aanwezigheid van hiv/aids. Het boek onderzoekt een periode (tussen 2003 en 2006) waarin anti-retrovirale middelen niet beschikbaar waren, en beschrijft het moment waarop de behandeling toegankelijk werd. Henderson besteedt aandacht aan informele zorg door familieleden en vrijwilligers in een periode waarin hiv-remmers nog niet voorhanden waren. Langdurige interactie met mensen biedt inzicht in hun dagelijks leven: het lijden, de sociale en structurele ongelijkheden, ziekte, geweld, rouw, zorg en intimiteit. Henderson laat zien wat het betekende voor de gemeenschap toen medicijnen eenmaal beschikbaar kwamen.

Listing 1 - 10 of 302 << page
of 31
>>
-->